Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

  El passat 28 de març de 2018, Govern va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2018 en compliment d’allò disposat en l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal […]

Llegeix més

  Les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, són les següents:   Interès legal i interès moratori D’acord amb l’article 27 l’interès legal per l’exercici 2018 queda establert en el 0,843% i l’interès moratori en l’1,686%.   Impost sobre les Plusvàlues en […]

Llegeix més

Amb data 14 de febrer de 2018, s’ha publicat al BOPA, els nous textos refosos de la Llei de l’Impost sobre societats (IS), la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que van ser aprovats el passat 7 […]

Llegeix més

El passat 15 de novembre es va publicar al BOPA la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, que a la disposició final primera modifica els terminis de pagament a compte establerts a la Llei de l’impost sobre societats. Fins aquesta modificació, en l’articulat de la llei de […]

Llegeix més

El passat dia 20 de setembre de 2016 es va signar el Conveni entre el Principat d’Andorra i el Govern de la República de Malta  per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (CDI) que fou publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra, núm. 39, del 14 de […]

Llegeix més

Amb data 14 de juny del 2017, s’ha publicat al BOPA, el Conveni entre el Principat d’Andorra i la República de Malta per evitar la doble imposició i prevenir l’evasió fiscal en matèria d’impostos sobre la renda. Les negociacions es van realitzar durant el desembre del 2015, i el conveni es va signar amb data  […]

Llegeix més