Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Inspecció fiscal

El passat 24 d’abril de 2019, el Govern d’Andorra va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2019 en compliment d’allò disposat en l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal i de l’article 33 del Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, que estableix que han de ser públics els criteris generals que n’inspiren la seva elaboració i l’execució.

La finalitat del pla és prevenir i corregir el frau fiscal. Cada any el ministeri encarregat de les finances elaborarà un Pla de control fiscal, on s’establiran les guies de les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació.

El Pla de control fiscal per l’exercici 2019 s’estructura en 5 apartats:

 • Pla d’inspeccions tributàries
 • Pla de comprovacions de gestió tributària
 • Pla de comprovacions i inspeccions duaneres
 • Actuacions de recaptació
 • Relació entre les direccions adjuntes

Ens centrarem a explicar el Pla d’inspeccions tributàries i el Pla de comprovacions de gestió tributària.

PLA D’INSPECCIONS TRIBUTÀRIES

Les actuacions més importants de control tindran caràcter intensiu, és a dir, afectaran a un nombre limitat d’obligats tributaris. Per una banda, es basaran en detectar obligacions no declarades, per l’altre en comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades més rellevants, comprovar el valor de les rendes, els béns i drets.

En l’àmbit del control cal distingir els impostos següents:

 • Impost general indirecte (IGI).
 • Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR).
 • Impost sobre societats (IS).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV).

Impost general indirecte (IGI)

 • Control sectorial: sectors que incorporin un important valor afegit o repercuteixin al tipus reduït i suportin l’impost al tipus general. Seran objecte d’atenció especial les activitats amb una proporció de valor afegit molt inferior a la del sector i les activitats amb una proporció elevada de valor afegit localitzat a l’estranger.
 • Control de les quotes suportades per inversions no afectes a l’activitat.
 • Recerca d’activitats no declarades o submergides.

Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

Comprovar que s’apliquin correctament els convenis de no doble imposició (CDI) en especial:

 • Rendes passives: dividends, cànons i interessos.
 • Comprovar que les rendes immobiliàries que tributen exclusivament en origen continuïn tributant a Andorra.

Impost sobre societats (IS)

 • Control dels contribuents amb un risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control de les deduccions de la base de tributació.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors.
 • Control de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors.
 • Control de doble imposició internacional (dividends).
 • Preus de transferència.
 • Control de la remuneració deduïda de l’impost sobre societats, corresponent a la retribució dels administradors de les societats i l’import declarat a la CASS per el mateix concepte.
 • Comprovació de l’import de les amortitzacions. Sobretot en el cas de transmissions lucratives de béns immobles.
 • Control de manteniment de la inversió deduïda els exercicis anteriors.
 • Deduccions per doble imposició interna: rendiments arrendataris i radicació

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Les comprovacions se centraran en les rendes de les activitats econòmiques:

 • Control dels contribuents amb risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda en anys anteriors.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors.

PLA DE COMPROVACIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Les línies bàsiques de les actuacions de comprovació es centren en els següents punts:

 • Recerca dels obligats tributaris que no presenten declaracions (es farà en tots els impostos, tant directes com indirectes).
 • Comprovacions formals de les declaracions presentades (mancances formals i errors aritmètics en l’IS, IRPF, IRNR, IGI, impost indirecte sobre els serveis d’assegurances i l’impost sobre activitats de joc d’atzar).
 • Controls específics de la veracitat de les dades declarades: deduccions per doble imposició interna i internacional (impost sobre societats i IRPF), autoliquidacions amb canvis significatius en relació a la proposta d’esborrany (IRPF), amortitzacions en les rendes del capital immobiliari (IRPF), deduccions per creació de llocs de treball i noves inversions (impost sobre societats i IRPF), amortitzacions deduïdes de les rendes d’activitats econòmiques (IRPF), devolucions més elevades (IGI), correcte aplicació règim simplificat (IGI), consistència de les declaracions d’IGI amb les declaracions d’imposició directa (IGI), falta de presentacions en certs períodes (IGI), la contrapartida d’IGI suportat en les transmissions patrimonials més rellevants (IGI).
 • Comprovació del valor real dels béns immobles que són objecte de transmissió (impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i IGI).
 • Actuacions de comprovació censal: comprovació de la veracitat de les dades mitjançant les declaracions d’alta, modificació i baixa, així com la manca de presentació d’aquestes declaracions.
 • Comprovació dels règims especials de l’impost sobre societats: correcta aplicació de les mesures transitòries, així com de la determinació de la base de tributació i de l’acompliment dels requisits de les noves disposicions.
 • Selecció prèvia d’expedients que han de ser objecte d’actuacions inspectores

Pot consultar el Pla de control fiscal per l’exercici 2019 a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/FISCALITAT GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.