Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 22 de maig de 2019 es va publicar al BOPA el Decret del 14/05/2019 pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre societats.

Donats els canvis introduïts per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre de l’impost sobre societats, ha estat necessari adaptar el Reglament de l’impost sobre Societats, en especial, el desenvolupament reglamentari del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles, l’obligació de presentar informació país per país, així com el règim transitori per als obligats tributaris que aplicaven els règims especials de l’impost sobre societats amb anterioritat a l’1 de juliol del 2017.

Aquest Reglament entra en vigor l’endemà de la seva publicació al BOPA, quedant derogat per tant, el Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre de 2015.

Les principals novetats són les següents:

 • Informació país per país
 • Devolució d’ofici
 • Mitjans de pagament
 • Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles
 • Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional
 • Règim especial de societats de tinença de participacions en societats
 • Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres

Informació país per país

Tota societat matriu última d’un grup multinacional que resideixi a efectes fiscals al Principat d’Andorra i que tingui uns ingressos consolidats iguals o superiors a 750 milions d’euros durant l’exercici fiscal anterior al de presentació ha de presentar un informe país per país.

Així mateix, una entitat integrant que no sigui la societat matriu última d’un grup multinacional ha de presentar un informe país per país, corresponent a l’exercici fiscal de presentació del grup multinacional del qual forma part com a entitat integrant, si es donen les condicions següents:

a)  Que l’entitat referida sigui resident fiscal al Principat d’Andorra, i

b)  Que concorri alguna de les condicions següents:

 • La societat matriu última del grup multinacional no està obligada a presentar un informe país per país a la jurisdicció de la seva residència fiscal; o
 •  La jurisdicció de residència fiscal de la societat matriu última compta amb un acord internacional vigent del qual el Principat d’Andorra és part, però no té un acord qualificat entre autoritats competents en vigor en el qual el Principat d’Andorra sigui part a la data prevista per a la presentació de l’informe país per país corresponent a l’exercici fiscal de presentació d’informació; o
 •  La jurisdicció de residència fiscal de la societat matriu última ha comès una omissió sistemàtica que ha estat notificada pel ministeri encarregat de les finances a l’entitat integrant resident a efectes fiscals a Andorra.

La informació país per país relativa a un grup multinacional ha de contenir:

a) La següent informació agregada per a cada jurisdicció en la qual el grup multinacional operi:

 • Imports dels ingressos.
 • Imports dels beneficis o de les pèrdues abans de l’impost sobre societats.
 • Import dels impostos sobre societats pagats.
 • Import dels impostos sobre societats meritats.
 • Import del capital declarat i resultats no distribuïts existents a la data de conclusió del període impositiu.
 • Nombre de treballadors mitjà durant el període impositiu.
 • Import dels actius tangibles diferents a la tresoreria i dels instruments equivalents a la tresoreria i inversions immobiliàries.

b) De cada una de les entitats integrants del grup multinacional s’ha d’informar del següent:

 • El nom i el número d’identificació fiscal.
 • La jurisdicció de residència fiscal.
 • La jurisdicció en virtut de la qual s’ha constituït.
 • La naturalesa de l’activitat o les activitats econòmiques principals.

Les entitats obligades a presentar l’informe país per país, han de presentar l’informe esmentat en el termini de dotze mesos després de l’últim dia de l’exercici fiscal del grup multinacional.

La presentació de l’informe país per país s’ha de fer de forma telemàtica, mitjançant el model aprovat pel ministeri encarregat de les finances.

Devolució d’ofici

Les devolucions d’ofici es faran solament mitjançant transferència bancària en favor de l’obligat tributari. Per tant, queden excloses, per tant, les devolucions mitjançant xec nominatiu vigents a l’antic Reglament de l’impost sobre societats.

Mitjans de pagament

Els obligats tributaris podran ingressar l’import de les quotes de liquidació o pagaments a compte mitjançant els següents procediments:

 •  Domiciliació bancària
 • Transferència nominativa a favor del Govern d’Andorra, presentant una còpia del document acreditatiu de la transferència juntament amb les declaracions de l’impost.

En cas d’optar pel pagament de domiciliació bancària, la manca de pagament comporta l’augment del deute tributari amb l’import de les despeses de retorn.

Queden exclosos, per tant, els pagaments mitjançant xec nominatiu, efectiu i targeta de crèdit que contemplava l’anterior Reglament de l’Impost sobre Societats.

Règim especial d’explotació de determinats actius intangibles

L’aplicació del règim especial d’explotació de determinats actius intangibles l’haurà de sol·licitar l’obligat tributari al ministeri encarregat de les finances mitjançant el nou formulari 001D i haurà d’identificar les activitats i els actius intangibles als quals s’aplicarà, fonamentant la concurrència dels condicionants previstos a la Llei de l’impost sobre societats.

L’aprovació o denegació de la sol·licitud es farà en un termini no superior als sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Si transcorre aquest termini sense que s’hagi produït una resolució expressa, la sol·licitud pot entendre’s desestimada. El règim produeix efectes des del mateix període impositiu en què es va presentar la sol·licitud.

Un cop acceptada, en cas d’haver d’informar de canvis substantius, es farà servir també el nou formulari 001D.

Els obligats tributaris que es beneficiïn d’aquest règim especial han de detallar a la memòria, en el moment de formular els comptes anuals, els ingressos subjectes a aquesta reducció i diferenciar-los de la resta dels seus ingressos.

En realitzar la declaració de l’impost sobre societats s’haurà d’informar al formulari 800 Part 1 de l’aplicació d’aquest règim i al formulari 800C la correcció a la base de tributació. No s’haurà de presentar el formulari 800D.

Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats que duen a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional

Els obligats tributaris que estiguin aplicant el règim especial de societats que porten a terme explotació internacional d’actius intangibles o que intervenen en el comerç internacional que poden seguir aplicant-lo, han de presentar una comunicació al ministeri encarregat de les finances en la qual identifiquin els actius, béns, drets o prestacions de serveis preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori, en el termini de set mesos posteriors a la conclusió del primer període impositiu en què s’aplica el règim transitori.

L’obligat tributari que pretengui aplicar el règim transitori en períodes impositius posteriors ha de comunicar al ministeri encarregat de les finances, quan es produeixi un canvi substantiu de les circumstàncies en relació amb les quals s’estableix l’autorització inicial.

En realitzar la declaració de l’impost sobre societats s’haurà d’informar al formulari 800 Part 1 de l’aplicació d’aquest règim i al formulari 800C la correcció a la base de tributació. Addicionalment hauran de presentar el formulari 800D.

Règim especial de societats de tinença de participacions en societats

Els obligats tributaris que vulguin gaudir de l’exempció prevista en l’article 38 de la Llei de l’impost sobre societats han de sol·licitar al ministeri encarregat de les finances, a través del formulari 001H, l’aplicació del règim especial de societats de tinença de participacions en societats.

L’aprovació o denegació de la sol·licitud es farà en un termini no superior als sis mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Els obligats tributaris que s’acullin a aquest règim especial han de detallar a la memòria dels comptes anuals la següent informació:

 • El detall de les participacions en les societats que tinguin o hagin mantingut en l’exercici.
 • El valor patrimonial de la cartera posseïda.
 • Els dividends o reserves que percebin en l’exercici.

El règim s’aplica al període impositiu que finalitzi amb posterioritat a l’autorització del ministeri encarregat de les finances, i els successius que concloguin abans de comunicar la renúncia al règim al ministeri encarregat de les finances.

En realitzar la declaració de l’impost sobre societats s’haurà d’informar al formulari 800 Part 1 de l’aplicació d’aquest règim i al formulari 800 Part 2 de la deducció. Addicionalment hauran de presentar el formulari 800E.

Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres

Els obligats tributaris que s’acullin a aquest règim transitori han de detallar a la memòria dels comptes anuals la següent informació:

 • El detall de les participacions en les societats que tinguin o hagin mantingut en l’exercici.
 • El valor patrimonial de la cartera posseïda.
 • Els dividends o reserves que percebin en l’exercici.

Els obligats tributaris que estiguin aplicant el règim especial de societats de tinença de participacions en societats estrangeres que poden seguir aplicant-lo, no caldrà que trametin una sol·licitud per acollir-se al règim transitori, s’acolliran per defecte.

Règim transitori aplicable a les entitats acollides al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup

Els obligats tributaris que estiguin aplicant el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup que poden seguir aplicant-lo, han de presentar una comunicació, mitjançant una sol·licitud genèrica, al ministeri encarregat de les finances en la qual identifiquin les transaccions i els contractes preexistents en relació amb els quals optin per aplicar el règim transitori, en el termini de set mesos posteriors a la conclusió del primer període impositiu en què s’aplica el règim transitori.

L’obligat tributari que pretengui aplicar el règim transitori en períodes impositius posteriors ha de comunicar al ministeri encarregat de les finances, quan es produeixi un canvi substantiu de les circumstàncies en relació amb les quals s’estableix l’autorització inicial, mitjançant el formulari 001E.

En realitzar la declaració de l’impost sobre societats s’haurà d’informar al formulari 800 Part 1 de l’aplicació d’aquest règim i al formulari 800 Part 3 de la deducció.

El nou Reglament de l’impost sobre societats, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/IS

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.