Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

El passat 27 de setembre es va publicar al BOPA un comunicat tècnic en matèria tributària en referència a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Aquest comunicat vol establir i fer públics els criteris que aplica l’Administració tributària en matèria de valoració de les rendes en espècie.  Els criteris de valoració que afectarien als articles 28 i 29,  de la Llei de l’IRPF s’emmarquen en els punts següents:

 

Utilització d’habitatges cedits pel pagador

Si l’habitatge és propietat del pagador es considera renda en espècie el 3 per cent del major dels valors següents:

– El comprovat per l’Administració a efectes d’altres tributs.

– El preu, contraprestació o valor d’adquisició.

– El valor a efectes estadístics, que quedi acreditat com a valor normal de mercat

Si l’habitatge no és propietat del pagador té la consideració de renda en espècie el cost per al pagador, incloses les despeses addicionals al seu càrrec, com poden ser tributs i subministraments, entre d’altres.

 

Lliurament o utilització de vehicles automòbils

En el cas de lliurament es considera renda en espècie el cost d’adquisició per al pagador, inclosos els tributs indirectes i altres quantitats satisfetes. En el cas d’utilització, si el vehicle és propietat del pagador, es valorarà pel 20% anual del cost,si no és propietat de l’empresa, es valorarà pel preu anual que satisfaci el pagador al propietari del vehicle per la seva cessió.

 

Dietes i despeses de viatge

Es consideren “dietes” quan el treballador s’ha desplaçat lluny del seu lloc habitual de treball i de residència durant les hores en què té la pausa per realitzat algun dels tres àpats principals i els ha satisfet en un restaurant o similar.

També es consideren “dietes” si l’empresa paga al seu empleat per compensar les despeses d’estada en hotels o similars satisfetes per aquest empleat quan s’hagi pernoctat fora del Principat.

Per “despeses de viatge” es considera aquelles que l’empresa paga al seu empleat per compensar les despeses de locomoció per realitzar la prestació de treball en un lloc diferent.  Aquestes despeses es calculen en la forma següent:

a) Quan l’empleat utilitzi mitjans de transport públic, l’import de la despesa que es justifiqui mitjançant factura o document equivalent.

b) Quan l’empleat utilitzi el seu propi vehicle, la suma de 0,31 euros per quilòmetre, més l’import de la despesa de peatges i aparcaments que justifiqui documentalment.

En el cas que els pagaments per dietes i per despeses de viatge que no compleixin els requisits anteriors s’integren a la base de cotització per tot el seu import real.

 

Cas particular dels “esportistes remunerats”

S’entén per “esportistes remunerats” els practicants d’un esport, els entrenadors esportius i els auxiliars dels entrenadors que reben un salari o una altra remuneració d’una entitat esportiva. La renda del treball que perceben està constituïda per la seva remuneració global, incloses les prestacions en espècie com ara alimentació, allotjament, posada a disposició d’un vehicle per a ús propi i qualsevol altra remuneració. No es computen els premis en espècie que l’organitzador d’una competició esportiva lliuri als esportistes per raó del resultat obtingut o de la seva participació en tornejos i altres proves. Tampoc tenen la consideració de renda en espècie el material esportiu i l’equipament que es faciliti gratuïtament als esportistes i que estigui destinat a la pràctica de l’esport.

 

Consideracions sobre les propines i les liberalitats

Les propines o les gratificacions dels clients no es computen en la base de cotització perquè no són considerades com a salari.

L’empresa pot gratificar (no de forma habitual) la persona treballadora de manera unilateral i voluntària el que es considera com a liberalitat. Aquesta gratificació, sempre i quan sigui voluntària i de caràcter excepcional no es considerarà retribució en espècie.

En casos concrets no constitueixen rendes en espècie determinats regals o premis per antiguitat o jubilació, excepte que siguin obligatoris segons la normativa laboral. En canvi, sí que constitueix una retribució en espècie el lliurament periòdic de paneres de Nadal als treballadors.

 

Pensió alimentària i allotjament proveït per l’empresa

Es considera pensió alimentària i l’allotjament  aquell proporcionat per l’empresa que es fa en el lloc en què la persona desenvolupa la seva activitat laboral, com és el cas dels treballadors en el sector de l’hostaleria (cal distingir del primer punt d’aquest comunicat).

 

Lliurament de béns, drets o serveis fabricats o comercialitzats per l’empresa

Es planteja la valoració quan la renda del treball en espècie és satisfeta per empreses que tenen com a objecte habitual la realització d’activitats que donen lloc al rendiment en espècie (per exemple, venda o subministrament als treballadors d’articles, drets o serveis produïts o comercialitzats pel pagador). En aquest cas la valoració no pot ser inferior al preu ofert al públic del bé, dret o servei de què es tracti, amb la deducció dels descomptes ordinaris o comuns.

 

Préstecs dineraris als empleats

Quan es concedeixen préstecs amb tipus d’interès inferiors al legal del diner, es considera renda en espècie la diferència entre l’interès pagat i l’interès legal del diner vigent.

 

Contractes d’assegurança a favor dels treballadors

Té la consideració de renda en espècie l’import de les primes o quotes satisfetes en virtut de contracte d’assegurança, inclosos els tributs que gravin l’assegurança.

 

Contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social

Es valoren pel seu import les contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social. A diferència de les disposicions en matèria de seguretat social, perquè no es computa en la base de cotització la participació per part de l’empresa en el finançament d’un pla complementari de jubilació públic o privat de la persona assalariada.

 

Còmput de l’ingrés a compte sobre les rendes en espècie

No es realitzarà l’ingrés a compte en el supòsit de les contribucions o aportacions satisfetes pels empresaris a plans de pensions i altres instruments de previsió social, perquè la renda en espècie que integra l’empleat com a renda del treball pot quedar compensada per la reducció en la base de tributació general de la seva imposició personal

El present comunicat tècnic es pot consultar a la nostra pàgina web a l’apartat de comunicats tècnics o bé al següent enllaç:

22/09/2017 Comunicat tècnic sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques (195.1 KiB)

La Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IRPF

O al següent enllaç: