Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 22 de maig de 2019 es va publicar al BOPA el Decret del 14/05/2019 pel qual s’aprova el nou Reglament de l’impost sobre societats. Donats els canvis introduïts per la Llei 6/2018, del 19 d’abril, de modificació de la Llei 95/2010, del 29 de desembre de l’impost sobre societats, ha estat necessari adaptar [...]
Llegeix més

  Les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, són les següents:   Interès legal i interès moratori D’acord amb l’article 27 l’interès legal per l’exercici 2018 queda establert en el 0,843% i l’interès moratori en l’1,686%.   Impost sobre les Plusvàlues en […]

Llegeix més

Amb data 14 de febrer de 2018, s’ha publicat al BOPA, els nous textos refosos de la Llei de l’Impost sobre societats (IS), la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que van ser aprovats el passat 7 […]

Llegeix més

El passat 15 de novembre es va publicar al BOPA la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, que a la disposició final primera modifica els terminis de pagament a compte establerts a la Llei de l’impost sobre societats. Fins aquesta modificació, en l’articulat de la llei de […]

Llegeix més

El passat 30 de desembre es va publicar al BOPA el comunicat tècnic del 22/12/2015 referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup. L’objecte d’aquest comunicat tècnic és establir els criteris interpretatius per aplicar […]

Llegeix més

La nova Llei 22/2015, d’Auditoria de Comptes, publicada el passat 21 de juliol de 2015, introdueix a través de les seves Disposicions finals importants modificacions en la legislació mercantil bàsica vigent al nostre país. En la seva Disposició final cinquena estableix unes modificacions de la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats […]

Llegeix més

  La reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 es va dissenyar per a una implantació gradual en dues fases, en els exercicis 2015 i 2016. No obstant això, segons l’exposició de motius de la norma, l’evolució de l’economia ha estat més positiva de l’esperat pel que ha estat possible […]

Llegeix més

Amb data 6 de maig de 2015, s’han publicat al BOPA , el text refós de les Lleis tributàries, que  van ser aprovades el passat 29 d’abril pel Consell de ministres: l’impost general indirecte (IGI); l’impost sobre societats (IS); l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF); l’impost sobre la renda dels no-residents (IRNR); […]

Llegeix més

Amb data 12 de novembre de 2014 es va publicar al BOPA la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 16 d’octubre de 2014. D’acord amb el seu article 8.3, el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació […]

Llegeix més

El que es pretén amb aquesta nova llei és simplificar l’Impost sobre Societats, de forma que la baixada de tipus s’acompanya d’una limitació de les deduccions. D’aquesta forma es pretén apropar el tipus nominal al efectiu. Per una altra banda, es vol equilibrar el tipus nominal de les Pimes amb la resta, amb la finalitat […]

Llegeix més