Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

  Les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, són les següents:   Interès legal i interès moratori D’acord amb l’article 27 l’interès legal per l’exercici 2018 queda establert en el 0,843% i l’interès moratori en l’1,686%.   Impost sobre les Plusvàlues en […]

Llegeix més

Amb data 14 de febrer de 2018, s’ha publicat al BOPA, els nous textos refosos de la Llei de l’Impost sobre societats (IS), la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que van ser aprovats el passat 7 […]

Llegeix més

  La reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 es va dissenyar per a una implantació gradual en dues fases, en els exercicis 2015 i 2016. No obstant això, segons l’exposició de motius de la norma, l’evolució de l’economia ha estat més positiva de l’esperat pel que ha estat possible […]

Llegeix més

Amb data 6 de maig de 2015, s’han publicat al BOPA , el text refós de les Lleis tributàries, que  van ser aprovades el passat 29 d’abril pel Consell de ministres: l’impost general indirecte (IGI); l’impost sobre societats (IS); l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF); l’impost sobre la renda dels no-residents (IRNR); […]

Llegeix més

Amb data 12 de novembre de 2014 es va publicar al BOPA la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 16 d’octubre de 2014. D’acord amb el seu article 8.3, el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació […]

Llegeix més

En línies generals podem dir que a la reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s’ha mantingut l’estructura bàsica de l’impost, contemplant una reducció generalitzada de la càrrega impositiva, afectant sobretot als perceptors dels rendiments de treball o activitats econòmiques de rendes més baixes. Les principals novetats introduïdes per la Llei […]

Llegeix més