Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 14 de novembre de 2018, s’ha publicat al BOPA el  salari mínim interprofessional i el calendari laboral a Andorra per l’any 2019.

 

Calendari laboral a Andorra

Per la construcció, indústries en general, oficines, bancs, perruqueries, transport i la distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el turisme, són dies de festa de compliment obligatori, retribuïts i no recuperables, l’any 2019 els dies següents:

 

Gener

 • 1  Any Nou (dimarts)
 • 6 Reis (diumenge)

Març

 • 4 Carnaval (dilluns)
 • 14 Dia de la Constitució (dijous)

Abril

 • 19 Divendres Sant (divendres)
 • 22 Dilluns de Pasqua (dilluns)

Maig

 • 1 Festa del treball (dimecres)

Juny

 • 10 Dilluns de Pentecosta (dilluns)

Agost

 • 15 Assumpció (dijous)

Setembre

 • 8 Nostra Senyora de Meritxell (diumenge)

Novembre

 • 1 Tots Sants (divendres)

Desembre

 • 8 Immaculada Concepció (diumenge)
 • 25 Nadal (dimecres)
 • 26 Sant Esteve (dijous)

 

Quan per motius de necessitat justificada les empreses dels sectors enumerats anteriorment requereixin, de manera excepcional, que els seus assalariats treballin en aquests dies festius, han de sol·licitar l’autorització prèvia del ministeri competent en matèria de treball.

 

En el cas dels treballadors dels altres sectors relacionats directament amb el turisme, tot i que aquests gaudiran de la mateixa quantitat de dies festius, retribuïts i no recuperables; les festes poden traslladar-se a qualsevol altre dia, per acord entre les parts, a excepció de les festes següents:

 

 • 1 de gener (Any Nou)
 • 14 de març (Dia de la Constitució)
 • 8 de setembre (Nostra Senyora de Meritxell)
 • 25 de desembre (Nadal)

 

Si durant aquests quatre dies, per necessitat del sector, l’assalariat presta els serveis a l’empresa,  el patró ha de compensar aquesta activitat traslladant el dia festiu a un altre dia, i a més, donant a l’empleat un altre dia de festa suplementari retribuït.

 

Addicionalment, cada parròquia podrà fixar un màxim de quatre dies de festa de compliment obligatori, retribuïda i no recuperable.

 

Salari mínim interprofessional a Andorra

El salari mínim interprofessional s’incrementarà, per l’any 2019, en el mateix percentatge en què es fixi l’índex general de preus de consum (IPC) de l’any 2018, que es publicarà el mes de gener del 2019.

 

En cas que l’increment de l’IPC de l’any 2018 fos inferior a l’1,5%, el salari mínim interprofessional s’incrementarà un 1,5%, el que suposaria fixar el sou mensual en 1.033,07 euros.