Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

La reforma fiscal que va entrar en vigor l’1 de gener de 2015 es va dissenyar per a una implantació gradual en dues fases, en els exercicis 2015 i 2016. No obstant això, segons l’exposició de motius de la norma, l’evolució de l’economia ha estat més positiva de l’esperat pel que ha estat possible avançar sis mesos la segona fase de la rebaixa en l’IRPF.

En el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de l’11 de juliol de 2015 s’ha publicat el Reial Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol, pel qual s’anticipa a juliol de 2015 la rebaixa fiscal de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) prevista per a l’exercici 2016. Dit Decret-llei ha entrat en vigor l’endemà de la seva publicació en el BOE, és a dir, el 12 de juliol de 2015.

IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

Les principals novetats són les següents:

  • Es declaren exemptes les ajudes públiques concedides per les Comunitats Autònomes o entitats locals per atendre a col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social, necessitats d’habitatge de persones sense recursos o necessitats d’alimentació, escolarització i altres necessitats bàsiques de menors o persones amb discapacitat quan manquin de mitjans econòmics suficients, fins a un import màxim anual conjunt d’1,5 vegades l’indicador públic de rendes d’efectes múltiples, així com les ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual i, en particular, a víctimes de violència de gènere.
  • Respecte als autònoms, el percentatge de retenció i ingrés a compte sobre els rendiments d’activitats professionals a partir del 12 de juliol, independentment del seu nivell d’ingressos, serà del 15 per cent, enfront del 19 per cent actual. Addicionalment, per a aquells contribuents que iniciïn l’exercici d’activitats professionals, el tipus de retenció serà del 7 per cent per a l’exercici d’inici d’activitat i els dos següents, enfront del 9 per cent actual.
  • La rebaixa anterior obliga a reduir en el mateix import la quantia del tipus fix de retenció aplicable als rendiments del treball derivats d’impartir cursos, conferències, col·loquis, seminaris i similars, o derivats de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques, sempre que es cedeixi el dret a la seva explotació, que també serà del 15%. Aquest percentatge es reduirà a la meitat quan es tracti de rendiments del treball obtinguts a Ceuta i Melilla que tinguin dret a la deducció en la quota.
  • En relació amb les rendes de l’estalvi i altres rendes subjectes a retenció, es minora el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei, que quedarà fixat en el 19,5 per cent enfront del 20 per cent actual.
  • Es modifica l’escala de retenció per calcular el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable als rendiments del treball que es satisfacin o abonin a partir del 12 de juliol:
Base per calcular el tipus de retencióQuota de retencióResta base per calcular el tipus de retencióTipus aplicableTipus previ
0012.450,0019,5%20,0%
12.450,002.427,757.750,0024,5%25,0%
20.200,004.326,5013.800,0030,5%31,0%
34.000,008.535,5026.000,0038,0%39,0%
60.000,0018.415,50En endavant46,0%47,0%

 

  • Es modifica l’escala general de l’impost per a la determinació de la quota íntegra estatal per al període impositiu 2015, de la següent forma:
Base liquidableQuota íntegraResta base liquidableTipus aplicableTipus previ
0012.450,009,5%10,0%
12.450,001.182,757.750,0012,0%12,5%
20.200,002.112,7513.800,0015,0%15,5%
34.000,004.182,7526.000,0018,5%19,5%
60.000,008.992,75En endavant22,5%23,5%

 

  •  Es modifica l’escala de l’estalvi per als contribuents amb residència habitual a l’estranger per concórrer alguna de les circumstàncies a les quals es refereix l’article 10 de la Llei de l’IRPF. La part de la base liquidable que excedeixi, si escau, de l’import mínim personal i familiar serà gravada de la següent forma:

            

Base liquidableQuota íntegraResta base liquidableTipus aplicableTipus previ
006.00019,5%20,0%
6.0001.17044.00021,5%22,0%
50.00010.630En endavant23,5%24,0%

IMPOST DE SOCIETATS

  • Es modifica la Llei 27/2014, de 27 de novembre, de l’Impost de societats, rebaixant el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable del 20 al 19,5% a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei.

 

IMPOST SOBRE LA RENDA DE NO RESIDENTS

  • Es modifica el text refós de la Llei de l’Impost sobre la Renda de no Residents, aprovat pel Reial decret Legislatiu 5/2004, de 5 març, rebaixant el tipus de gravamen previst a l’apartat 2 de l’article 19 i en les lletres a) i f) de l’apartat 1 de l’article 25 del citat text refós, al 19,5%, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial Decret-llei.

 

ALTRES

  • Es limita la possibilitat d’embargament de la renda mínima d’inserció i altres ajudes relatives a col·lectius en risc d’exclusió social, situacions d’emergència social i anàlogues, així com les ajudes concedides a les víctimes de delictes violents al fet que es refereix la Llei 35/1995, d’11 de desembre, d’ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual, i les ajudes previstes en la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, i altres ajudes públiques satisfetes a víctimes de violència de gènere.