Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 3 de juny de 2015, s’ha publicat al BOPA, el Decret pel qual s’aprova el Reglament del càlcul de prestacions de la Seguretat Social, que va ser aprovat el passat 27 de maig i que entra en vigor el 4 de juny de 2015.

Amb la  Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social es van introduir modificacions  a l’article 121 de la Llei en relació a la base de càlcul de les prestacions que han fet  necessari un nou Reglament del càlcul de prestacions de la Seguretat Social derogui l’anterior.

Amb aquest nou Reglament, la base de càlcul de les prestacions econòmiques de la branca general es calcula prenent en compte el salari global dels darrers 12 mesos treballats dins dels 24 mesos anteriors a la data del fet, sense considerar qualsevol tipus de complement, prima o gratificació percebuda durant el període de referencia. Si que computaran, en canvi, les remuneracions salarials relatives al període de referència però liquidades amb posterioritat.

A efectes de determinar la base de càlcul, els períodes d’atur de treball indemnitzats per la CASS que es produeixin durant el període de referència s’assimilen a períodes treballats, prenent-se com a import la base de càlcul tinguda en compte per indemnitzar l’atur de treball.

La base de càlcul de les prestacions econòmiques per a les persones assegurades que duen a terme una activitat econòmica per compte propi, que tinguin dret a la branca general, correspon al salari global mitjà cotitzat a la CASS pel conjunt de persones assalariades de l’any immediatament anterior a la data del fet causant. En el cas de persones assegurades amb dret a una reducció de cotització en virtut de la disposició addicional quinzena de la Llei de la Seguretat Social, la base de càlcul correspon a l’import efectivament cotitzat.

En el cas de pluriactivitat (és a dir quan es realitza al mateix temps una activitat assalariada i una activitat per compte propi) la base de càlcul de les prestacions econòmiques serà la suma de les bases de càlcul com a persona assalariada i com a persona que efectua una activitat per compte propi. Si en el moment del fet no estigués en situació de pluriactivitat, la base de càlcul seria únicament del col·lectiu on figura assegurat.

Addicionalment, en la mateixa data es van aprovar els següents reglaments relacionats amb la Seguretat Social:

  • Reglament de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social
  • Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
  • Reglament del procediment administratiu de la Seguretat Social
  • Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la Seguretat Social
  • Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la Seguretat Social
  • Reglament de les pensions de viduïtat de la Seguretat Social
  • Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social

El nou Reglament del càlcul de prestacions de la Seguretat Social, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ SEGURETAT SOCIAL

 

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.