Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 3 de juny de 2015, s’ha publicat al BOPA, el  Decret pel qual s’aprova el  Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la Seguretat Social, que va ser aprovat el passat 27 de maig i que entra en vigor el 4 de juny de 2015.

Amb la  Llei 18/2014, del 24 de juliol, de modificació de la Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la Seguretat Social es van introduir diverses  modificacions  que han fet  necessària una adaptació del Reglament regulador de les prestacions d’incapacitat temporal, del 28 d’abril del 2010. Tanmateix amb el nou Reglament s’han realitzat altres modificacions, així com s’ha millorat el redactat d’alguns articles de l’anterior, pel que s’ha aprovat íntegrament un nou Reglament que deroga l’anterior.

Els principals canvis respecte el Reglament anterior son els següents:

 • L’article 3, apartat 2, estableix que només poden certificar la incapacitat temporal, i prescriure les pròrrogues admeses en la Llei de la Seguretat Social, els metges i odontòlegs tractants i, en situacions en què no sigui possible la intervenció d’un metge o odontòleg convencionat, un metge o odontòleg de l’Àrea de Control Sanitari.
 • L’article 3 apartat 4 estableix que el metge o l’odontòleg tractant ha d’expedir el certificat mèdic d’acord amb el sistema electrònic establert per la Caixa Andorrana de Seguretat Social, ha de lliurar-ne dos còpies en paper, una per a l’assegurat i l’altra per a l’empresa (amb el Reglament anterior el metge o l’odontòleg havia de fer servir el model oficial de la CASS imprimint quatre exemplars).
 • Una altre novetat del Reglament, és la d’incloure un horari per romandre al domicili durant l’incapacitat temporal, aquest s’ha fixat de les 9:00 a les 12:00 i de les 15:00 a les 17:00 tots els dies de la setmana, llevat que el metge o odontòleg tractant justifiqui la conveniència d’absentar-se’n durant aquest període o que la persona assegurada acrediti altres motius justificats. Les absències justificades han de ser prèviament conegudes i autoritzades per la CASS. (article 10 apartat 1 c)). En el Reglament anterior s’estipulava que s’havia de romandre al domicili les hores que l’assegurat no estigués autoritzat a absentar-se d’acord amb el certificat mèdic inicial i les pròrrogues.
 • En el nou Reglament, s’estableix a l’article 12, que quan concorrin les circumstàncies d’incapacitat temporal i risc per a l’embaràs es reconeixerà la prestació de risc per a l’embaràs. Amb l’antic Reglament s’establia que quan la persona assegurada es trobés en situació d’incapacitat temporal, i durant la incapacitat sol·licités la prestació de risc durant l’embaràs, no se li reconeixeria aquesta prestació fins que s’extingís la situació d’incapacitat temporal per qualsevol de les causes legals establertes. En el cas que la persona assegurada es trobés en situació de risc durant l’embaràs i sol·licités la prestació per incapacitat temporal, no se li reconeixeria fins que finalitzés la situació de risc durant l’embaràs.
 • El nou Reglament, a l’article 13, apartat 2, estipula que durant la situació d’incapacitat temporal no es pot tenir cap tipus d’activitat laboral o professional, re­munerada o no, inclosos el treball amistós o familiar definits en la normativa laboral.
 • S’estableixen, a l’article 15, dues novetats respecte a la suspensió de la prestació econòmica per incapacitat temporal, i) el no presentar en el termini de 10 dies hàbils la documentació requerida per la CASS serà causa de suspensió de la prestació ii) La CASS reclamarà les prestacions econòmiques per incapacitat temporal que hagi abonat des del fet o l’omissió que genera la suspensió.

 

En la mateixa data es van aprovar addicionalment els següents reglaments relacionats amb la Seguretat Social:

 • Reglament de les prestacions d’invalidesa de la seguretat social
 • Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Reglament del procediment administratiu de la Seguretat Social
 • Reglament del càlcul de prestacions de la Seguretat Social
 • Reglament d’inscripció d’empreses, afiliació i variació de dades a la Seguretat Social
 • Reglament de les pensions de viduïtat de la Seguretat Social
 • Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la Seguretat Social

El nou Reglament de les prestacions d’incapacitat temporal de la Seguretat Social, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ SEGURETAT SOCIAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.