Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 12 de novembre de 2014 es va publicar al BOPA la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 16 d’octubre de 2014. D’acord amb el seu article 8.3, el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació legislativa per a publicar al BOPA mitjançant un decret legislatiu el text refós de les Lleis, per tal de facilitar el coneixement i la consulta d’aquestes .

En el Consell de ministres del passat 29 d’abril de 2015 es va aprovar la publicació del text refós de les següents lleis:

  • l’impost general indirecte (IGI);
  • l’impost de societats (IS);
  • l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF);
  • l’impost sobre la renda dels no residents (IRNR);
  • l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i
  • la Llei de bases de l’ordenament tributari.

Quan es tingui en disposició d’aquests documents, el text refós de cadascuna de les lleis senyalades anteriorment, es podran consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.