Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 12 de novembre de 2014 es va publicar al BOPA la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, aprovada pel Consell General en la sessió del dia 16 d’octubre de 2014. D’acord amb el seu article 8.3, el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació legislativa per a publicar al BOPA mitjançant un decret legislatiu el text refós de les Lleis, per tal de facilitar el coneixement i la consulta d’aquestes .

En el Consell de ministres del passat 20 de maig de 2015 es va acordar la publicació del text refós de la Llei general de les finances públiques, donat que aquesta llei ha sofert diverses modificacions en els darrers anys i es vol garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

Aquest text refon la Llei general de les finances públiques del 19 de desembre de 1996 i les modificacions que ha sofert per  les Lleis 6/2005, 5/2008, 30/2012, 28/2014 i 7/2015.

Quan es sigui en disposició d’aquest document,  es podrà consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ SECTOR PÚBLIC

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.