Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 12 d’abril de 2017, s’han publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra número 23 (d’ara en endavant BOPA), el nou text refós de la Llei de l’Impost General Indirecte (IGI) i el nou text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), per tal de garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

En el cas de l’IGI aquest text refon la Llei de l’Impost General Indirecte del 21 de juny de 2012 i les modificacions que ha sofert al llarg dels anys per les següents Lleis: Llei 29/2012, del 18 d’octubre, Llei 11/2013, del 23 de maig i Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, per la Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar, per la Llei 6/2015, del 15 de gener, del Fons de reserva de jubilació i per la Llei 8/2015, del 2 d’abril, de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, per la Llei 15/2015, del 3 de desembre, qualificada de modificació de la Llei 10/2007, del 17 de maig, qualificada de modificació de la Llei qualificada 11/2003, de modificació de l’article 7 i de supressió dels articles 8 i 9 de la Llei qualificada de transferències als comuns, del 27 de juny i per la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017.

En quant al text refós de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials  del 29 de desembre del 2000, inclou les següents modificacions: Llei 7/2006, del 21 de juny, de modificació de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries, la Llei 29/2008, de l’11 de desembre, del cadastre, la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte i la Llei 10/2014, del 3 de juny, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, i per la Llei 11/2013, del 23 de maig.

El text refós de la Llei de l’Impost General Indirecte i el de la Llei de l’impost sobre transmissions patrimonials (ITP), ja es poden consultar a la nostra pàgina web a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IGI

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ ITP

 

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O als següents enllaços: