Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

El passat 1 de febrer va entrar en vigor la nova Llei de relacions Laborals, a continuació, detallem els canvis més significatius que aquesta nova legislació comporta respecte a l’antic Codi de Relacions Laborals:

 

Forma del contracte de treball

 • Codi de Relacions laborals: El contracte laboral es podia formalitzar de manera escrita o verbal
 • Llei de Relacions Laborals: El contracte de treball s’ha de formalitzar obligatòriament per escrit

 

Període de prova

 • Codi de Relacions laborals: Període general 1 mes. En el cas de càrrecs de directius, de responsabilitat o tècnics, si la retribució és superior a 3 vegades el salari mínim fins a 3 mesos de prova i si és superior a 5 vegades el salari mínim fins a 6 mesos de prova
 • Llei de Relacions Laborals: Període general 2 mesos. Hi ha la possibilitat d’un període diferent per conveni col·lectiu. En el cas de retribució igual o superior a 3 vegades el salari mínim, fins a tres mesos de prova, i si és superior a 5 vegades el salari mínim fins a 6 mesos de prova
 • Codi de Relacions laborals: No és possible pactar un període de prova si el treballador havia estat contractat per l’empresa en un lloc similar en un termini inferior a 5 anys
 • Llei de Relacions Laborals: No és possible pactar un període de prova si el treballador havia estat contractat per l’empresa en un lloc similar en un termini inferior a 3 anys

 

Contracte curta durada

 • Codi de Relacions laborals: la durada del contracte no pot excedir els 15 dies naturals
 • Llei de Relacions Laborals: la durada del contracte no pot excedir els 30 dies naturals consecutius dins el període d’un any

 

Contracte per durada o obra determinada

La Llei de Relacions Laborals estableix una regulació més exhaustiva dels contractes per durada o obra determinada. El contracte podrà tenir una durada màxima de 2 anys. Es prohibeix l’establiment de contractes successius per durada determinada que ultrapassin un període de dos anys. Si es supera el període de dos anys, s’entén formalitzat per temps indefinit. S’entén que hi ha successió de contractes quan entre un contracte i un altre no han transcorregut 60 dies naturals.

Aquestes disposicions no són aplicables a les empreses de treball temporal, ni als contractes de temporada, ni als contractes atorgats amb el personal sanitari o sociosanitari que tinguin per objecte cobrir les guàrdies en els serveis públics.

 

Nous tipus de contractes

La Llei de Relacions Laborals estableix nous tipus de contractes:

 • contracte per sessions: prestació de serveis de forma o més o menys regular per esdeveniments puntuals on es pacta el salari per sessió
 • contracte de relleu o successió: contractació d’una persona assalariada a temps parcial que s’incorpora per primera vegada al mercat de treball o que es troba inscrita al Servei d’Ocupació, amb vista de rellevar o succeir a un altre empleat que té previst jubilar-se per tal que adquireixi els coneixements tècnics
 • contracte de continuïtat de la vida laboral de la persona assalariada: un cop extingit el contracte de treball per haver assolit l’assalariat l’edat que li permet percebre la pensió de jubilació, empresa i persona assalariada poden pactar una nova relació laboral que no suposarà una continuïtat del contracte de treball anterior
 • contracte de treball a distància o teletreball: treball realitzat fora dels recintes de l’empresa de manera voluntària i utilitzant les tecnologies de la informació i comunicació

 

Treball de menors

 • Codi de Relacions laborals: edat mínima treballador menor 14 anys
 • Llei de Relacions Laborals: edat mínima treballador menor 15 anys. Excepció: els menors que tinguin 14 anys o més podran fer aprenentatge laboral en el marc d’un programa de formació socioeducativa fins a la fi de l’escolaritat obligatòria
 • Codi de Relacions laborals: prohibit treball nocturn a menors de 18 anys de les 22 h a les 8 h (amb l’excepció de disposar d’un contracte d’aprenentatge)
 • Llei de Relacions Laborals: prohibit treball nocturn a menors de 18 anys de les 22 h a les 6 h (amb l’excepció de disposar d’un contracte d’aprenentatge i treball de menors de 18 anys en espectacles públics)

 

Descans per maternitat

 • Codi de Relacions laborals: 16 setmanes, més 2 setmanes més per cada fill en cas de part múltiple o discapacitat de mare o infant
 • Llei de Relacions Laborals: 20 setmanes, més 2 setmanes més per cada fill en cas de part múltiple o discapacitat de mare o infant

 

Descans per paternitat

 • Codi de Relacions laborals: 2 setmanes, més 1 setmana més en el cas de discapacitat de l’infant
 • Llei de Relacions Laborals: 4 setmanes, més 1 setmana més en el cas de discapacitat de l’infant

 

Jornada de treball

 • Codi de Relacions laborals: La durada màxima no pot superar les 12 hores i el màxim d’hores treballades durant la setmana no poden sobrepassar les 60 hores i s’ha de respectar el descans diari de 12 hores entre jornades
 • Llei de Relacions Laborals: La durada màxima no pot superar les 10 hores i el màxim d’hores treballades durant la setmana no poden sobrepassar les 48 hores i s’ha de respectar el descans diari de 12 hores entre jornades

 

Hores extraordinàries

 • Codi de Relacions laborals: Màxim de 2 hores diàries, 15 hores a la setmana, 50 hores al mes i 426 hores l’any
 • Llei de Relacions Laborals: Màxim de 12 hores a la setmana, 48 hores al mes i 426 hores l’any

 

Hores extraordinàries

 • Codi de Relacions laborals: Pagament de les hores extraordinàries en base a tres percentatges d’increment del salari a manca de conveni col·lectiu (25%, 50% i 75%)
 • Llei de Relacions Laborals: Pagament de les hores extraordinàries en un únic percentatge mínim d’increment del salari a manca de conveni col·lectiu (40%)

 

Permís retribuït malaltia molt greu o hospitalització de llarga durada d’un fill menor

La Llei de Relacions Laborals estableix un nou tipus de permís estipulat entre un a quatre mesos, prorrogables per períodes iguals fins a dos anys com a màxim, en cas de malaltia molt greu o hospitalització de llarga durada d’un fill menor de divuit anys que requereixi la presència continuada d’un dels seus progenitors.

 

Pagament del salari

 • Codi de Relacions laborals: El salari s’ha de satisfer al lloc on radica l’empresa o al domicili bancari que la persona treballadora indiqui
 • Llei de Relacions Laborals: El salari s’ha de satisfer mitjançant abonament al domicili bancari que la persona treballadora indiqui

 

Acomiadament no causal

 • Codi de Relacions laborals: Preavís d’1 dia per mes treballat fins a un màxim de 90 dies
 • Llei de Relacions Laborals: Preavís de 12 dies per any treballat fins a un màxim de 30 dies

 

 

La nova Llei de Relacions Laborals, ja es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ LABORAL

 

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

 

O al següent enllaç:

Llei 31/2018, del 6 de desembre, de relacions laborals (596.6 KiB)