Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

El passat 28 de març de 2018, Govern va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2018 en compliment d’allò disposat en l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal i de l’article 33 del Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, que estableix que han de ser públics els criteris generals que n’inspiren la seva elaboració i l’execució.

La finalitat del pla és prevenir i corregir el frau fiscal. Cada any el ministeri encarregat de les finances elaborarà un Pla de control fiscal, on s’establiran les guies de les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació.

 

El Pla de control fiscal per l’exercici 2018 s’estructura en 5 apartats:

 • Pla d’inspeccions tributàries
 • Pla de comprovacions de gestió tributària
 • Pla de comprovacions i inspeccions duaneres
 • Actuacions de recaptació
 • Relació entre les direccions adjuntes

Ens centrarem a explicar el Pla d’inspeccions tributàries i el Pla de comprovacions de gestió tributaria

 

PLA D’INSPECCIONS TRIBUTÀRIES

 

Les actuacions més importants de control tindran caràcter intensiu, és a dir, afectaran a un nombre limitat d’obligats tributaris. Per una banda, es basaran en detectar obligacions no declarades, per l’altre en comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades més rellevants, comprovar el valor de les rendes, els béns i drets.

En l’àmbit del control cal distingir els impostos següents:

 • Impost general indirecte (IGI).
 • Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR).
 • Impost sobre societats (IS).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV).

 

Impost general indirecte (IGI)

 • Control sectorial: sectors que incorporin un important valor afegit o repercuteixin al tipus reduït i suportin l’impost al tipus general. Seran objecte d’atenció especial les activitats amb una proporció de valor afegit molt inferior a la del sector i les activitats amb una proporció elevada de valor afegit localitzat a l’estranger.
 • Control de les quotes suportades per inversions no afectes a l’activitat.
 • Recerca d’activitats no declarades o submergides.
 • Comprovar l’aplicació correcta de les regles de localització dels serveis.

 

Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

Comprovar que s’apliquin correctament els convenis de no doble imposició (CDI) en especial:

 • Rendes passives: dividends, cànons i interessos.
 • Comprovar que les rendes immobiliàries que tributen exclusivament en origen continuïn tributant a Andorra.
 • Comprovació de la tributació dels establiments permanents.

 

Impost sobre societats (IS)

 • Control dels contribuents amb un risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control de les deduccions de la base de tributació.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors.
 • Control de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors.
 • Control de doble imposició internacional (dividends).
 • Preus de transferència
 • Control de la remuneració deduïda de l’impost sobre societats, corresponent a la retribució dels administradors de les societats i l’import declarat a la CASS per el mateix concepte.
 • Comprovació de l’import de les amortitzacions. Sobretot en el cas de transmissions lucratives de béns immobles.
 • Control de manteniment de la inversió deduïda els exercicis anteriors.

 

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Les comprovacions se centraran en les rendes de les activitats econòmiques:

 • Control dels contribuents amb risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors a l’IAE.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors a l’IAE.

Addicionalment seran objecte de comprovació:

 • Rendes de capital mobiliari (retencions practicades o tractades com a exemptes).
 • Rendes del capital immobiliari.

 

PLA DE COMPROVACIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Les línies bàsiques de les actuacions de comprovació es centren en els següents punts:

 • Recerca dels obligats tributaris que no presenten declaracions.
 • Comprovacions formals de les declaracions presentades (mancances formals i errors aritmètics).
 • Comprovació de veracitat de les dades declarades centrades en: deduccions per doble imposició interna i internacional (impost sobre societats i IRPF), autoliquidacions amb canvis significatius en relació a la proposta d’esborrany (IRPF), amortitzacions en les rendes del capital immobiliari (IRPF), deduccions per creació de llocs de treball i noves inversions (impost sobre societats i IRPF), amortitzacions deduïdes de les rendes d’activitats econòmiques (IRPF), deduccions per amortització de l’intangible, tangible i inversions immobiliàries (impost sobre societats), devolucions més elevades (IGI), control del límit i aplicació del tipus de deducció correcte al règim simplificat (IGI), absència de repercussió d’IGI durant més d’un exercici complert (IGI), falta de presentacions en certs períodes (IGI).
 • Comprovació del valor real dels béns immobles que són objecte de transmissió.
 • Selecció prèvia d’expedients que poden ser objecte d’actuacions per part de la inspecció tributaria

 

Pot consultar el Pla de control fiscal per l’exercici 2018 a:

 

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

 

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç: