Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 1 de març de 2017, Govern va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2017 en compliment d’allò disposat en l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal i de l’article 33 del Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, que estableix que han de ser públics els criteris generals que n’inspiren la seva elaboració i l’execució.

La finalitat del pla és prevenir i corregir el frau fiscal. Cada any el ministeri encarregat de les finances elaborarà un Pla de control fiscal, on s’establiran les guies de les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació.

El Pla de control fiscal per l’exercici 2017 s’estructura en 5 apartats:

 • Pla d’ inspeccions tributàries
 • Pla de comprovacions de gestió tributària
 • Pla de comprovacions i inspeccions duaneres
 • Actuacions de recaptació
 • Relació entre les direccions adjuntes

Ens centrarem a explicar el Pla d’ inspeccions tributaries i el Pla de comprovacions de gestió tributaria

 

PLA D’ INSPECCIONS TRIBUTARIES

Les actuacions més importants de control tindran caràcter intensiu, és a dir, afectaran a un nombre limitat d’obligats tributaris. Per una banda, es basaran en detectar obligacions no declarades, per l’altre en comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades més rellevants, comprovar el valor de les rendes, els béns i drets.

En l’àmbit del control cal distingir els impostos següents:

 • Impost general indirecte (IGI).
 • Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR).
 • Impost sobre societats (IS).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).
 • Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV).

 Impost general indirecte (IGI)

 • Control sectorial: sectors que incorporin un important valor afegit o repercuteixin al tipus reduït i suportin l’impost al tipus general. Seran objecte d’atenció especial les activitats amb una proporció de valor afegit molt inferior a la del sector i les activitats amb una proporció elevada de valor afegit localitzat a l’estranger.
 • Verificar l’aplicació correcta del tipus de gravamen i el trasllat formal de l’impost, en factures i tiquets.
 • Control de les quotes suportades per inversions no afectes a l’activitat.
 • Recerca d’activitats no declarades o submergides.
 • La consideració d’empresaris a efectes de l’IGI (40.000 €) i l’afectació dels béns a l’activitat.
 • Comprovar l’aplicació correcte de les regles de localització de serveis.

Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

 • Comprovar que s’apliquin correctament els convenis de no doble imposició (CDI) en especial dividends, cànons i interessos.
 • Comprovar que les rendes immobiliàries que tributen exclusivament en origen continuïn tributant a Andorra.
 • Comprovació de la tributació dels establiments permanents.

Impost sobre societats (IS)

 • Control dels contribuents amb risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control de les deduccions de la base de tributació.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors.
 • Control de doble imposició internacional (dividends).
 • Control de la remuneració deduïda de l’impost sobre societats, corresponent a la retribució dels administradors de les societats i l’import declarat a la CASS per el mateix concepte.
 • Comprovació de l’import de les amortitzacions. Sobretot en el cas de transmissions lucratives de béns immobles.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Les comprovacions se centraran en les rendes de les activitats econòmiques:

 • Control dels contribuents amb risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors a l’IAE.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors a l’IAE.

Addicionalment seran objecte de comprovació:

 • Rendes de capital mobiliari (retencions practicades o tractades com a exemptes).
 • Rendes del capital immobiliari.

PLA DE COMPROVACIONS DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA

Les línies bàsiques de les actuacions de comprovació es centren en els següents punts:

 • Recerca dels obligats tributaris que no presenten declaracions.
 • Comprovacions formals de les declaracions presentades (mancances formals i errors aritmètics).
 • Comprovació de veracitat de les dades declarades centrades en: deduccions per doble imposició interna i nacional (per l’impost sobre societats), deduccions per inversió en habitatge habitual, deduccions per aportacions i contribucions a plans de pensions, autoliquidacions amb canvis significatius en relació a la proposta d’esborrany, amortitzacions en les rendes del capital immobiliari, deduccions per doble imposició interna i internacional, deducció per creació de llocs de treball, deduccions per evitar la doble imposició dels dividends (per l’impost sobre la renda de les persones físiques), devolucions més elevades, consistència amb altres declaracions, control del límit i aplicació del tipus de deducció correcte al règim simplificat, absència de repercussió d’IGI, falta de presentacions (per l’impost general indirecte).

Pot consultar el Pla de control fiscal per l’exercici 2017 a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç: