Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 22 de juliol de 2015, Govern va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2015 en compliment del disposat a l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal i de l’article 33 del Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, que estableix que han de ser públics els criteris generals que n’inspiren la seva elaboració i l’execució.

La finalitat del pla és prevenir i corregir el frau fiscal. Cada any el ministeri encarregat de les finances elaborarà un Pla de control fiscal, on s’establiran les guies de les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació.

El Pla de control fiscal per l’exercici 2015 s’estructura en 5 apartats:

 • Pla d’inspeccions tributàries
 • Pla de comprovacions de gestió tributària
 • Pla de comprovacions i inspeccions duaneres
 • Actuacions de recaptació
 • Relació entre les àrees

Ens centrarem a explicar el Pla d’inspeccions tributaries.

Les actuacions dels òrgans d’inspecció tributària es basaran en dues línies d’actuació, la primera consistirà en detectar obligacions no declarades, la segona en comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades, comprovant el valor de les rendes, els béns, la correcta aplicació de les deduccions, etc.

En l’àmbit del control cal distingir els impostos següents:

 • Impost general indirecte (IGI).
 • Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV).
 • Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR) i Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE).
 • Impost sobre societats (IS).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Impost general indirecte (IGI)

 • Control sectorial: sectors que incorporin un important valor afegit o repercuteixin al tipus reduït i suportin l’impost al tipus general.
 • Comprovar el correcte trasllat i la meritació de l’impost (cobraments anticipats).
 • Correcta aplicació dels règims especials.
 • Comprovacions de les devolucions de l’exercici 2014.
 • Recerca d’activitats no declarades.

Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV)

 • Verificació dels imports declarats en operacions vinculades que han generat dret a exempcions.
 • Verificar que les transmissions efectuades durant el primer semestre de l’any 2014, abans de la modificació de l’IGI, s’hagin declarat davant l’Administració.

Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

 • Actualització del protocol conjunt d’actuació amb el servei del frau duaner de la Direcció Adjunta de Duana i Comerç Exterior, a fi d’aprofitar la declaració de prestació de serveis que efectuen els obligats tributaris de l’IRNR, per tal de descobrir rendes no declarades d’aquest impost.

Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE)

 • Verificació de la correcta comptabilització de les despeses de personal de l’empresari amb la col·laboració de les bases de dades de la CASS i la correcte aplicació del mínim exempt.

Impost sobre societats (IS)

 • Control de la remuneració deduïda de l’impost, corresponent a la retribució dels administradors de les societats i l’import declarat a la CASS pel mateix concepte.
 • Verificar la correcta aplicació per part de les entitats parcialment exemptes del llindar dels 10.000 euros en concepte d’activitats no exemptes.

Comú a l’Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE) i a l’Impost sobre societats (IS)

 • Comprovació de les deduccions de quota.
 • Recerca de rendes no declarades mitjançant creuaments de bases de dades.
 • Comprovació de les deduccions per noves inversions.
 • Comprovació de les deduccions per llocs de treball.

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

 • Rendes del treball. Comprovar la coherència de les rendes declarades amb la informació del formulari conjunt amb la CASS de retencions i cotitzacions.
 • Rendes del capital mobiliari. Comprovar que els obligats tributaris que han sol·licitat que no se’ls practiqui retenció no superen el mínim exempt previst a la Llei.

Pot consultar el Pla de control fiscal per l’exercici 2015 a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.