Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 30 de març de 2016, Govern va aprovar el Pla de control fiscal per l’exercici 2016 en compliment d’allò disposat en l’article 64, apartat 2, de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari que estableix la publicitat dels criteris generals que constitueixen el Pla anual de control fiscal i de l’article 33 del Reglament d’aplicació dels tributs, de l’11 de febrer del 2015, que estableix que han de ser públics els criteris generals que n’inspiren la seva elaboració i l’execució.

La finalitat del pla és prevenir i corregir el frau fiscal. Cada any el ministeri encarregat de les finances elaborarà un Pla de control fiscal, on s’establiran les guies de les actuacions de control que duran a terme els òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació.

El Pla de control fiscal per l’exercici 2016 s’estructura en 5 apartats:

 • Pla d’inspeccions tributàries
 • Pla de comprovacions de gestió tributària
 • Pla de comprovacions i inspeccions duaneres
 • Actuacions de recaptació
 • Relació entre les àrees

Ens centrarem a explicar el Pla d’inspeccions tributaries.

Les actuacions més importants de control tindran caràcter intensiu, és a dir, afectaran a un nombre limitat d’obligats tributaris. Per una banda, es basaran en detectar obligacions no declarades, per l’altre en comprovar les declaracions i autoliquidacions presentades més rellevants, comprovant el valor de les rendes, els béns, la correcta aplicació de les deduccions, etc.

En l’àmbit del control cal distingir els impostos següents:

 • Impost general indirecte(IGI).
 • Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV).
 • Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR) i Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE).
 • Impost sobre societats (IS).
 • Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

Impost general indirecte (IGI)

 • Control sectorial: sectors que incorporin un important valor afegit o repercuteixin al tipus reduït i suportin l’impost al tipus general. Seran objecte d’atenció especial les activitats amb una proporció de valor afegit molt inferior a la del sector i les activitats amb una proporció elevada de valor afegit localitzat a l’estranger.
 • Verificar l’aplicació correcta del tipus de gravamen i el trasllat formal de l’impost, en factures i tiquets. Control de les quotes suportades per inversions no afectes a l’activitat.
 • Comprovacions de devolucions d’IGI (any 2015), corresponents a expedients traspassats des de la Di­recció Adjunta de Gestió i Atenció al Contribuent.
 • Recerca d’activitats no declarades o submergides.
 • La consideració d’empresaris a efectes de l’IGI (40.000 €) i l’afectació dels béns a l’activitat.

Impostos sobre transmissions patrimonials immobiliàries i plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries (ITP i IPLV)

 • Verificació dels imports declarats en operacions vinculades que han generat dret a exempcions.

Impost sobre la renda dels no-residents fiscals (IRNR)

 • Un cop en vigor els convenis de no doble imposició (CDI) entre Andorra i Fran­ça i entre Andorra i Espanya, comprovació de que s’apliquen correctament.
 • Rendes compartides, com ara les rendes passives (dividends, cànons i interessos).
 • Comprovació de que les rendes immobiliàries que tributen exclusivament en origen continuïn tributant a Andorra.
 • Comprovació de la tributació dels establiments permanents.

Comú a l’Impost sobre la renda de les activitats econòmiques (IAE) i a l’Impost sobre societats (IS)

 • Control dels contribuents amb risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Control de les deduccions de la base de tributació.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors.

Impost sobre societats (IS)

 • Control de la remuneració deduïda de l’impost, corresponent a la retribució dels administradors de les societats i l’import declarat a la CASS pel mateix concepte.
 • Verificar la correcta aplicació per part de les entitats parcialment exemptes del llindar dels 10.000 euros en concepte d’activitats no exemptes.
 • Durant els anys 2014 i 2015 es van regularitzar un important nombre de societats que tenien els seus actius immobles sobrevalorats. Comprovació que la regularització efectu­ada s’ha tingut en compte a l’hora de vendre o amortitzar el bé immoble.
 • Control de la doble imposició internacional (dividends).

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

Les comprovacions se centraran en les rendes de les activitats econòmiques:

 • Control dels contribuents amb risc més alt d’incompliment segons l’anàlisi sectorial.
 • Verificar que els autònoms no s’apliquen un salari per tal de reduir la base de tributació.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per noves inversions.
 • Control del manteniment de la inversió deduïda els anys anteriors a l’IAE.
 • Control d’afectació a l’activitat de la deducció per creació de llocs de treball.
 • Control del manteniment dels llocs de treball deduïts els anys anteriors a l’IAE.

Pot consultar el Pla de control fiscal per l’exercici 2016 a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç: