Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 20 de maig de 2015 s’ha publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) un edicte mitjançant el qual s’informa als obligats tributaris del període voluntari de pagament de la taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques, d’acord amb el que es disposa a l’apartat 6 de l’article 70 de la Llei 21/2014, del 16 d’octubre del 2014, de bases de l’ordenament tributari, segon segueix:

“L’Administració pot notificar col·lectivament per edicte publicat al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra les liquidacions corresponents a tributs de caràcter repetitiu, a partir del segon període. En el cas que l’obligat tributari hagi domiciliat el pagament de l’impost en una entitat financera degudament autoritzada a operar al Principat d’Andorra, la notificació es considera efectuada amb la presentació del rebut a l’entitat bancària.”

El període voluntari de pagament de l’esmentada taxa sobre el Registre de Titulars d’Activitats Econòmiques de l’any 2015 finalitza el 18 d’agost del 2015. A partir de l’endemà del venciment del període voluntari, s’inicia el període executiu, d’acord amb el que estableix l’article 103 de la Llei esmentada.

“El període executiu s’inicia:

  • En el cas de deutes liquidats per l’Administració tributària, l’endemà del venciment del termini de pagament voluntari
  • En el cas de deute que s’ha d’ingressar mitjançant autoliquidació presentada sense realitzar l’ingrés, l’endemà de l’acabament del termini establert per la normativa de cada tribut o, si el termini ha finalitzat, l’endemà de la presentació de l’autoliquidació.”

Els obligats tributaris han d’efectuar el pagament del deute tributari a:

  • les dependències del Servei de Tràmits, edifici administratiu del Govern, carrer Prat de la Creu, núm. 62-64, d’Andorra la Vella o bé a
  • l’Administració Tributària, a la baixada del Molí, núm. 26, d’Andorra la Vella.