Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

Les principals novetats tributàries introduïdes per la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, són les següents:

 

Interès legal i interès moratori

D’acord amb l’article 27 l’interès legal per l’exercici 2018 queda establert en el 0,843% i l’interès moratori en l’1,686%.

 

Impost sobre les Plusvàlues en els Transmissions Patrimonials i Immobiliàries

La Llei 21/2006, del 14 de desembre, de l’Impost sobre les Plusvàlues en les Transmissions Patrimonials Immobiliàries estableix en el seu article 8 que la base de tributació de l’impost està constituïda per la diferència positiva entre el valor real dels béns transmesos o del dret que es constitueix o cedeix, i el seu valor d’adquisició.

En relació al valor d’adquisició en l’article 8 apartat 5 s’estableix que aquest valor s’actualitzarà en funció d’uns coeficients determinats en funció dels anys en què el bé immoble hagi estat en propietat de l’obligat tributari.

La disposició addicional primera de la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, actualitza aquests coeficients, quedant com segueix:

  • 1,00 per a l’any 2017
  • 1,00 per a l’any 2016
  • 1,00 per a l’any 2015
  • 1,00 per a l’any 2014
  • 1,00 per a l’any 2013
  • 1,01 per a l’any 2012
  • 1,04 per a l’any 2011
  • 1,05 per a l’any 2010
  • 1,05 per a l’any 2009
  • 1,07 per a l’any 2008

 

Impost sobre societats

La disposició final novena de la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, modifica l’apartat 1.b) de l’article 44 de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, en relació a les deduccions per inversions en actius fixos.

Arrel d’aquesta modificació en el càlcul de les noves inversions fetes a Andorra en actius fixos afectes a l’activitat empresarial, no es tindrà en compte la part del preu d’adquisició dels actius corresponents a una subvenció atorgada per una institució pública.

 

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

La disposició final desena de la Llei 1/2018, de l’1 de març, del pressupost per a l’exercici del 2018, modifica l’article 49.b) de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en relació a les deduccions per inversions en actius fixos.

Arrel d’aquesta modificació en el càlcul de les noves inversions fetes a Andorra en actius fixos afectes a l’activitat empresarial, no es tindrà en compte la part del preu d’adquisició dels actius corresponents a una subvenció atorgada per una institució pública.