Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 6 de juny de 2018 s’ha publicat al BOPA el Reglament regulador de l’activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció propi.

L’article 14 de La Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, estableix l’obligació de les empreses d’integrar la prevenció i protecció dels riscos laborals als quals poden quedar exposats els seus treballadors. La gestió d’aquesta activitat preventiva es pot realitzar mitjançant un servei de prevenció aliè o un de propi. Aquest darrer pot ser gestionat per treballadors designats o bé, en determinats casos, pot ser assumit directament per l’empresari.

Addicionalment l’article 18 estableix que les empreses que optin per un servei de prevenció propi s’han de sotmetre a un control extern de la seva activitat preventiva, que hauran d’efectuar empreses homologades amb una periodicitat no superior als 5 anys.

Aquest Reglament ordena el control extern de l’activitat preventiva en empreses amb servei de prevenció propi organitzat mitjançant un sistema d’auditories.

Qui està subjecte?

  • Les empreses de més de 10 treballadors que organitzin la seva activitat preventiva amb un servei de prevenció propi.
  • Les empreses de menys de 10 treballadors que organitzin la seva activitat preventiva amb un servei de prevenció propi i que estiguin incloses en l’annex 1 de la Llei 34/2008, del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, és a dir les empreses amb activitats catalogades com a perilloses, insalubres o nocives pels elements, processos o substàncies que s’hi manipulen.
  • Les empreses de menys de 10 treballadors, que organitzin la seva activitat preventiva amb un servei de prevenció propi, no incloses al punt anterior, que siguin requerides de forma expressa, per l’autoritat laboral competent, amb informe previ del Servei d’Inspecció de Treball, quan les dades de sinistralitat, o altres circumstancies, posin de manifest la necessitat de revisar els resultats de la gestió preventiva de l’empresa.

Què han de fer les empreses subjectes?

  • Les empreses subjectes hauran de ser sotmeses a una auditoria cada 5 anys.
  • L’auditoria s’haurà de repetir, a demanda de l’autoritat laboral competent, amb informe previ del Servei d’Inspecció de Treball, quan les dades de sinistralitat, o altres circumstancies, posin de manifest la necessitat de revisar els resultats de la darrera auditoria.
  • L’auditoria l’haurà de realitzar una empresa degudament autoritzada.
  • L’empresa auditora i els auditors no poden mantenir amb l’empresa auditada cap mena de vinculació financera, comercial o d’altre tipus, que pugui afectar la seva independència o influir en el resultat de les seves activitats. Aquest incompatibilitat s’estableix pels cinc anys anteriors i posteriors als de l’auditoria efectuada.
  • L’empresa auditada haurà de notificar al Departament de Treball, mitjançant un certificat expedit per l’empresa auditora, que ha estat auditada.
  • Els resultats de l’auditoria han de quedar reflectits en un informe, que l’empresa auditada ha de posar a disposició dels treballadors i de l’autoritat laboral competent si ho sol·licita.
  • L’empresa auditada haurà d’adoptar en el millor termini les mesures necessàries per esmenar les deficiències detectades a les conclusions d’auditoria.

Entrada en vigor

L’endemà de la seva publicació al BOPA.