Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

L’1 de gener de 2015 entrarà en vigor l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). El període impositiu coincidirà amb l’any natural, havent de presentar els obligats tributaris una declaració entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior.

No obstant això, no estan obligats a presentar la declaració els obligats tributaris que únicament obtinguin rendes procedents d’alguna o de la totalitat de les fonts següents:

 • Rendes del treball
 • Rendes del capital mobiliari
 • Rendes exemptes

Les rendes que gravarà l’IRPF són:

Rendes generals:

 • Rendes del treball
 • Rendes de les activitats econòmiques
 • Rendes del capital immobiliari

Rendes de l’estalvi:

 • Rendes del capital mobiliari
 • Guanys i pèrdues de capital

La Llei estableix les següents rendes no subjectes:

 • Guanys i pèrdues de capital per les transmissions de béns immobles que estiguin subjectes a l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions immobiliàries.
 • Les adquisicions de béns i drets per herència, llegat o qualsevol altre títol successori, així com les adquisicions de béns i drets per donació o qualsevol altre negoci jurídic a títol gratuït, i la percepció de quantitats pels beneficiaris de contractes d’assegurança sobre la vida, quan el prenedor sigui una persona diferent del beneficiari.

Addicionalment, la Llei contempla tot un seguit de rendes que tot i ser rendes subjectes, gaudeixen d’exempció de l’impost, com per exemple: beques d’estudis, premis literaris artístics o científics, indemnitzacions de responsabilitat civil, indemnitzacions per acomiadaments, anualitats per aliments, etc.

La base de tributació de l’IRPF està constituïda per les rendes obtingudes en el període impositiu. Es poden classificar en:

Base de tributació general és el resultat d’integrar i compensar entre si les rendes del treball, les rendes d’activitats econòmiques i les rendes capital immobiliari.

Base de tributació de l’estalvi és el resultat d’integrar i compensar entre si les rendes del capital mobiliari i els guanys i pèrdues de capital.

Les reduccions previstes per la Llei d’IRPF a les bases de tributació esmentades són les següents:

Reduccions a la base de tributació general:

 • Reducció per mínim personal de 24.000 euros, podent-se incrementar aquest import fins a 40.000 euros en el supòsit que el cònjuge o parella estable no pugui beneficiar-se, parcial o totalment d’aquesta reducció.
 • 750 euros per cada descendent menor de 25 anys que convisqui amb l’obligat tributari, obtingui unes rendes anuals inferiors a 12.000 euros (en el cas de discapacitats s’aplica un coeficient de l’1,5).
 • 750 euros per cada ascendent major de 65 anys que convisqui amb obligat tributari, obtingui unes rendes anuals inferiors a 12.000 euros (en el cas de discapacitats s’aplica un coeficient de l’1,5).
 • 25% de les quantitats satisfetes en el període impositiu per a l’adquisició de l’habitatge habitual (despeses originades per l’adquisició a càrrec de l’adquirent, l’amortització, interessos i les restants despeses associades al préstec en cas de finançament per tercers) amb un màxim de 1.000 euros.
 • Les aportacions i contribucions a plans de pensions i altres instruments de previsió social, essent l’import màxim deduïble el menor de: 30% dels rendiments nets del treball i de les activitats econòmiques o 5.000 euros.
 • Les pensions compensatòries i anualitats per aliments satisfetes.

Reduccions a la base de tributació de l’estalvi:

 • 3.000 euros en concepte de mínim exempt per l’obtenció de rendes de l’estalvi.

Per tant,

Base de liquidació general= Base de tributació general – Mínims i reduccions

Base de liquidació de l’estalvi= Base de tributació de l’estalvi – Mínims i reduccions

El tipus de gravamen és del 10%.

La quota de tributació s’obté de multiplicar la base de liquidació general i de l’estalvi pel tipus de gravamen. Aquesta quota no pot ser mai negativa.

La Llei contempla algunes deduccions / bonificacions a la quota de tributació:

 • Bonificació del 50% de la quota de tributació corresponent a la base de tributació general de l’obligat tributari amb un límit de 800 euros.
 • Deduccions per eliminar doble imposició interna: La quota de tributació es minora amb l’import de les quotes de tributació satisfetes per: l’impost comunal sobre els rendiments arrendataris i per l’impost comunal sobre la radicació d’activitats comercials, empresarials i professionals.
 • Deduccions per eliminar la doble imposició internacional: Quan s’integrin rendes o guanys de capital gravats a l’estranger, es dedueix de la quota de tributació la menor de les dues quantitats següents: l’import efectiu satisfet a l’estranger en concepte anàleg a l’IRPF i l’import de la quota de tributació que correspondria pagar al Principat d’Andorra per les rendes esmentades si s’haguessin obtingut en territori andorrà.
 • Deduccions per creació de llocs de treball: deducció de 3.000 euros per persona d’increment mitjà de plantilla a mantenir durant l’any posterior al període impositiu.
 • Deduccions per noves inversions: 5% de les noves inversions realitzades, sempre i quan estiguin afectes a l’activitat empresarial. Les inversions s’han de mantenir durant 5 anys dins del patrimoni empresarial.
 • En cas d’insuficiència de quota per compensar, aquestes quatre darreres deduccions, es poden deduir en els tres exercicis posteriors.

La quota de liquidació s’obté de restar a la quota de tributació les bonificacions i deduccions.

Es contemplen règims especials per residents sense activitat lucrativa i per treballadors fronterers i temporers.

Els tipus d’infraccions i sancions previstes a la Llei de l’IRPF són:

 • Infraccions simples: multa entre 150 i 3.000 euros
 • Infraccions de defraudació: multa entre el 50% i el 150% de la quota defraudada