Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 15 de novembre es va publicar al BOPA la Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, que a la disposició final primera modifica els terminis de pagament a compte establerts a la Llei de l’impost sobre societats.

Fins aquesta modificació, en l’articulat de la llei de l’impost sobre societats s’estipulava que els obligats tributaris tenien que satisfer el pagament a compte al mes de setembre, independentment de la data de tancament de l’exercici. Aquest correspondria al pagament a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigues en curs l’1 de setembre.

Per tal d’adaptar-se als diferents exercicis econòmics de les societats, ja que no tots coincideixen en el seu tancament, en aquesta Llei 17/2017 s’ha modificat l’article 45 de la llei de l’impost sobre societats,  que queda redactat de la següent manera:

“Durant el novè mes posterior a l’inici del període impositiu, els obligats tributaris han d’efectuar un pagament a compte de la liquidació corresponent al període impositiu que estigui en curs el primer dia d’aquest mes.”

Per tant, per aquelles societats que el seu exercici econòmic s’iniciï a l’1 de gener, els hi coincidirà realitzar el pagament a compte al mes de setembre, però per aquelles societats que inicien en un altre mes el seu exercici econòmic es comptaran aquests 9 mesos des de l’inici de l’exercici.

Aquest canvi serà aplicable als períodes impositius iniciats a partir de l’1 de gener del 2017.

La Llei 17/2017, del 20 d’octubre, de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IMPOST SOBRE SOCIETATS

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç: