Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

 

Amb data 20 de març, es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019.

Aquesta Llei a la disposició addicional vuitena, modifica els apartats 2 i 3 de l’article 35 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, en relació a les reduccions per càrregues familiars.

càrregues familiars

Els principals canvis són els següents:

 

  • Es modifica el límit de les rendes màximes que poden percebre els descendents i ascendents per tal d’optar a la reducció per càrregues familiars, fixant-se en una renda anual del salari mínim interprofessional.

 

  • Es contempla un nou tipus de reducció per càrregues familiars. Addicionalment a les reduccions per càrregues familiars de descendents i ascendents contemplades a la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’obligat tributari pot optar per una nova reducció per les persones dependents de l’obligat tributari per raons de tutela o acolliment que no percebin unes rendes anuals superiors al salari mínim interprofessional.

 

  • Es regula, a efectes d’aquest impost, que es consideren persones amb discapacitat i persones en situació de dependència. Es consideraran persones amb discapacitat aquelles a qui s’hagi reconegut aquesta condició per la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA). Per una altra banda, la situació de dependència de la gent gran ha de ser reconeguda per la Comissió de Valoració Sociosanitària (COVASS).

 

Addicionalment, cal destacar, que es regula la col·laboració de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en la determinació de les rendes del treball. Per tant, el Ministeri encarregat de les finances podrà accedir a les rendes registrades a les declaracions de les cotitzacions de la CASS, per tal de determinar les rendes del treball.

Podeu consultar la Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 a la nostra pàgina web a:

 

Normativa legislativa/ General

 

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

 

O al següent enllaç:

 

Llei 18/2019, del 15 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2019 (1.8 MiB)