Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

La Llei de mesures per a la reestructuració d’entitats bancàries va ser aprovada el 2 d’abril i va entrar en vigor el passat 16 d’abril, data en què va ser publicada al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra. Amb aquesta Llei es crea un marc legal per permetre optar per aquella sortida que es decideixi per a Banca Privada d’Andorra (BPA). El text s’inspira en una directiva europea a la qual Andorra tenia previst adaptar-se en els pròxims dos anys, sense perjudici que en un moment posterior es dictin les disposicions legals o reglamentàries que siguin necessàries per complir els compromisos internacionals adquirits pel Principat d’Andorra.

La Llei inclou també elements de protecció per als treballadors de l´entitat bancària i als dipòsits dels clients. A més, no descarta demanar responsabilitats penals als directius i administradors.

Arrel de l’aprovació de la Llei, es fa necessària la creació de l’ AREB (Agencia Estatal de Reestructuració i Resolució d’Entitats Bancàries) que és l´organisme que decidirà el futur de BPA: L’Agència es regirà per un Consell d’Administració integrat per cinc membres, tres d’aquests es designaran a proposta del Govern mentre que els dos restants els nomenarà l’INAF. El Consell d’Administració de l’AREB haurà de quedar constituït en un termini màxim d’un mes des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. El Consell d’Administració s’haurà de reunir com a mínim amb caràcter trimestral, i cada vegada que sigui convocat pel president, per iniciativa pròpia o a instància de qualsevol dels seus membres.

Des de la data d’entrada en vigor d’aquesta Llei (el passat 16 d’abril) i fins que no s’hagi constituït de, el Consell d’Administració de l’AREB estarà integrat per 4 membres: dos membres designats pel ministre de finances i dos per l’INAF. Les decisions d’aquest Consell d’Administració s’adoptaran per majoria. Amb data 17 d’abril  es varen publicar al BOPA els membres del Consell d’Administració nomenats:

  • El Ministre de Finances Jordi Cinca, va nomenar Albert Hinojosa, director del Departament de Tributs i Fronteres del Govern, com a membre del Consell d’Administració de l’AREB en qualitat de president, l’altre membre nomenat va ser François Lemasson, que anteriorment havia tingut nombrosos càrrecs de rellevància a l’administració francesa.
  • Per la seva banda, l’INAF també va nomenar a Armand Pujal, home vinculat al Banc de França durant anys, com a vicepresident del Consell d’Administració i Charles Cornut, exdirector del Directori francès de Fons de Garantia.

S’estableix la creació del Fons Andorrà de Resolució d’Entitats Bancàries (FAREB), que serà gestionat per l’AREB, amb una dotació immediata i extraordinària de 30 milions d’euros per part de les quatre entitats bancàries que actualment operen amb normalitat a Andorra: Crèdit Andorrà, MoraBanc, Andbank i BancSabadell d’Andorra.  El FAREB es crea sense personalitat jurídica i solament té com a finalitat finançar les mesures de resolució que executi l’AREB. Els recursos financers del FAREB han d’arribar, no més tard del 31 de desembre del 2024, a l’1% d’import garantit de dipòsits, de conformitat amb la Llei 1/2011, del 2 de febrer, de creació d’un sistema de garantia de dipòsits per a les entitats bancàries.

Amb l’objectiu d’arribar al nivell de recursos financers, l’AREB ha de recaptar anualment contribucions ordinàries de les entitats calculades de manera lineal de conformitat amb la proporció que representi la societat respecte el total agregat de les entitats. Quan els recursos financers disponibles no siguin suficients per cobrir les pèrdues o costos, l’AREB podrà sol·licitar contribucions extraordinàries amb la finalitat de cobrir les necessitats addicionals

Caldrà crear un banc pont, sense els actius sospitosos d´estar contaminats pel blanqueig de diners. Aquesta entitat pont, haurà de donar ocupació al personal de BPA, amb preferència a altres tercers. Els treballadors mantindrien l’antiguitat i, en cas de liquidació, serien indemnitzats pels anys que varen treballar a BPA.