Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El que es pretén amb aquesta nova llei és simplificar l’Impost sobre Societats, de forma que la baixada de tipus s’acompanya d’una limitació de les deduccions. D’aquesta forma es pretén apropar el tipus nominal al efectiu. Per una altra banda, es vol equilibrar el tipus nominal de les Pimes amb la resta, amb la finalitat que no es penalitzi a una empresa al incrementar la seva mida.

Les principals novetats introduïdes per la Llei 27/2014 de l’Impost sobre Societats són les següents:

Contribuents

S’incorporen com a subjecte passiu de l’impost les societats civils que tinguin objecte mercantil, i que tributaven fins l’aprovació d’aquesta Llei com contribuents de l’IRPF mitjançant el règim d’atribució de rendes.

Tipus de gravamen

Reducció del tipus de gravamen general amb dues rebaixes aplicades als exercicis 2015 i 2016, passant d’un tipus general de l’actual 30% al 25%, sent en el 2015 el tipus del 28% de forma provisional i baixant al 25% en el 2016.

No obstant, es manté el tipus de gravamen del 30% per les entitats de crèdit, que queden sotmeses al mateix tipus que aquelles altres entitats que es dediquen a l’exploració, investigació i explotació d’hidrocarburs.

Amb caràcter excepcional, les entitats considerades Pimes (xifra de negocis inferior a 10 milions d’euros) tributaran a l’exercici 2015 al 25%  pels primers 300.000 euros de base imposable, tributant al 28% per la resta. A partir de l’any 2016 tributaran al tipus general del 25% per la totalitat de la seva base imposable.

En el cas d’entitats amb xifra de negocis inferior a 5 milions d’euros i plantilla inferior a 25 empleats, que tributen al tipus general i que creïn o mantinguin llocs de treball, tindran un tipus impositiu del 25% a partir de l’exercici 2015.

El tipus de gravamen general per entitats de nova creació es manté al 15% per al primer període impositiu en que s’obté una base imposable positiva i el següent. No tindran consideració d’entitats de nova creació aquelles que formin part d’un grup en els termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç, amb independència de la residencia i de l’obligació de formular comptes anuals consolidats. No resultarà d’aplicació a aquelles entitats que tinguin la consideració d’entitats patrimonials.

Un resum dels nous tipus impositius comentats anteriorment és com segueix:

Exercici 2015Exercici 2016
Tipus general28%25%
Entitats dedicades a l'exploració, investigació i explotació de jaciments33%30%
Entitats de crèdit30%30%
Entitats de nova creació (primer període amb base imposable positiva i el seg15%15%
Empreses de reduïda dimensió (xifra de negocis inferior a 10 milions d'euros)
Base imposable fins a 300.000 euros
Excés sobre 300.000 euros

25%
28%

25%
25%
Entitats amb una xifra de negocis inferior a 5 milions d'euros i plantilla inferior a 25 empleats, que tributen al tipus general i que creïn o mantinguin llocs de treball 25%25%

Base imposable

Imputació temporal

S’actualitza el principi de meritament en consonància amb el Pla General de Comptabilitat, quedant com segueix: Els ingressos i despeses derivats de les transaccions o fets econòmics s’imputaran al període impositiu en que es produeixi el seu meritament, amb independència de la seva data de pagament o cobrament, respectant la deguda correlació entre uns i altres.

Els moviments a reserves per canvis de criteris comptables s’integraran a la base imposable del període impositiu en que els càrrecs o abonaments a partides de reserves es realitzin.

En relació a les operacions a termini o pagament ajornat, les rendes s’entendran obtingudes proporcionalment a mida que siguin exigibles els corresponents cobraments, excepte que l’entitat decideixi aplicar el criteri de meritament.

No serà fiscalment deduïble el deteriorament de valor dels crèdits respecte aquell import que no hagi estat objecte d’integració a la base imposable per aplicació del criteri establert en el paràgraf anterior.

Amortització

Simplificació de les taules d’amortització. Es redueix la seva complexitat, amb unes taules més actualitzades i de millor aplicació pràctica. No obstant, el tractament de les amortitzacions continua sent flexible en la possibilitat d’aplicar diferents mètodes d’amortització.

Per  altra banda, es mantenen els diferents supòsits tradicionals de llibertat d’amortització, amb excepció del cas dels actius miners. Es destaca, per damunt de tot, el vinculat a l’activitat d’ I+D+i i s’introdueix un nou supòsit de llibertat d’amortització pels element d’immobilitzat, de valor unitari inferior a 300 euros, amb un límit de 25.000 euros al període impositiu.

S’elimina el límit anual màxim fixat per a la deduïbilitat de l’amortització dels elements d’immobilitzat intangible amb vida útil definida.

Deterioraments de valor

 S’estableix com a novetat la no deduïbilitat de les pèrdues per deteriorament dels valors representatius de deute, això com també de l’immobilitzat material, inversions immobiliàries i immobilitzat intangible, inclòs el fons de comerç.

Deduïbilitat d’altres despeses

No es consideren deduïbles les que representin una retribució dels fons propis. Tindrà la consideració de retribució dels fons propis, la corresponent als valors representatius de capital o dels fons propis d’entitats, amb independència de la seva consideració comptable.

Tanmateix, tindrà la consideració de retribució de fons propis la corresponent als préstecs participatius concedits per entitats que formin part del mateix grup de societats segons els criteris establerts a l’article 42 del Codi de Comerç.

Es limita la deduïbilitat fiscal de les atencions a clients, a l’1% de l’import net de la xifra de negocis de l’entitat.

Modificacions introduïdes a la limitació de la deduïbilitat de les despeses financeres. Es mantenen les limitacions anteriors i s’afegeix una nova limitació en relació a les despeses financeres associades a l’adquisició de participacions en entitats, quan posteriorment, l’entitat adquirida s’incorpora al grup de consolidació fiscal.

En relació a les retribucions als administradors, la norma aclareix que són deduïbles les retribucions als administradores per l’execució de les seves funcions d’alta direcció, o altres funcions derivades d’un contracte de caràcter laboral amb l’entitat.

Reduccions a la base imposable

Reserva de capitalització

La reserva de capitalització consisteix en la no tributació d’aquella part del benefici que es destini a la constitució d’una reserva indisponible que es mantingui durant 5 exercicis i que figuri en un epígraf separat del balanç.

En cap cas, el dret a reducció podrà superar l’import del 10% de la base imposable positiva del període impositiu previ a aquesta reducció, a la integració a la que es refereix l’apartat 12 de l’article 11 d’aquesta Llei i a la compensació de bases imposables negatives.

En cas de insuficiència de base imposable per aplicar la reducció, les quantitats pendents podran ser objecte d’aplicació als períodes impositius que finalitzin en els 2 anys immediats i successius al tancament del període impositiu en que s’hagi generat el dret a la reducció.

Reserva d’anivellació

Per a les Pimes es crea una reserva d’anivellació de bases imposables. Es tracta d’una minoració del 10% de la base imposable, la minoració no podrà superar l’import d’un milió d’euros. Aquestes quantitats s’addicionaran a la base imposable dels períodes impositius que es tanquin en els 5 anys immediats i successius a la finalització del període impositiu i que es realitza la minoració, sempre que el contribuent tingui una base imposable negativa, i fins l’import de la mateixa.

L’import restant s’addicionarà a la base imposable del període impositiu corresponent a la data de conclusió del termini referit.

El contribuent haurà de dotar una reserva per l’import de la minoració, que serà indisponible fins el període impositiu  en que es produeixi l’adició a la base imposable de la societat.

Bases imposables negatives

Es modifica substancialment el tractament de la compensació de bases imposables negatives, destacant l’aplicabilitat de les bases en un futur sense límit temporal, però introduint una limitació quantitativa del 70% de la base imposable prèvia a la seva compensació, amb un mínim aplicable d’un milió d’euros. El límit del 70% no serà d’aplicació a entitats de nova creació durant els 3 primers períodes impositius en que es generi una base imposable prèvia a la seva compensació.

Deduccions

S’eliminen les següents deduccions: deducció per inversions mediambientals, deducció per reinversió de beneficis extraordinaris i la recent deducció per inversió de beneficis.

Les dues darreres es substitueixen per un nou incentiu anomenat reserva de capitalització (veure reduccions a la base imposable).

Es manté millorada la deducció per investigació, desenvolupament e innovació tecnològica i les deduccions per creació de llocs de treball.

Socis i operacions vinculades

S’estableixen regles especifiques de valoració per les operacions de socis amb les societats professionals, ajustades a la realitat econòmica.

En l’àmbit de les operacions vinculades aquesta Llei presenta novetats en relació a la documentació especifica a elaborar per les entitats afectades, simplificant el seu contingut per aquelles entitats o grups d’entitats que tinguin un import net de xifra de negocis inferior a 45 milions d’euros.