Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

En línies generals podem dir que a la reforma de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) s’ha mantingut l’estructura bàsica de l’impost, contemplant una reducció generalitzada de la càrrega impositiva, afectant sobretot als perceptors dels rendiments de treball o activitats econòmiques de rendes més baixes.

Les principals novetats introduïdes per la Llei 26/2014 de l’Impost sobre la Renda de les persones Físiques, en relació als rendiments d’activitats econòmiques són les següents:

Activitats professionals

Amb la reforma es considera que els rendiments procedents d’una entitat, participada pel contribuent, derivats de la realització d’activitats incloses a la secció segona de les Tarifes de l’IAE (activitats professionals de caràcter general), es qualificaran com a rendiments professionals quan el contribuent estigui inclòs, a tal efecte, al règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms, o a una mutualitat de previsió social que actuï com alternativa al citat règim especial.

Retencions de les activitats professionals

Disminució del tipus de les retencions, amb caràcter general passen del 21% al 19% a l’any 2015 i al 18% a l’any 2016.

Es crea un nou tipus de retenció del 15% aplicable per les activitats que tinguin un volum de rendiments integres de l’exercici anterior inferior a 15.000 euros i que representin més del 75% dels rendiments integres del treball i de les activitats econòmiques.

Es manté la reducció del 9% per als nous autònoms, durant l’any en què es donen d’alta i els dos anys posteriors.

Provisions i despeses de difícil justificació

Amb la reforma s’estableix com a límit màxim de l’import de les provisions i despeses de difícil justificació deduïbles al règim d’estimació directa simplificada 2.000 euros.

Reducció per període de generació

Els rendiments nets amb un període de generació superior als dos anys, així com aquells que es qualifiquen reglamentàriament com obtinguts de forma notòriament irregulars en el temps, es reduiran un 30% quan ambdós s’imputin en un únic període impositiu (anteriorment un 40%).

Reducció per l’exercici de determinades activitats econòmiques

Variació dels imports d’aquesta reducció passant de ser de 2.000 euros amb caràcter general.

Addicionalment, si el rendiment net d’aquestes activitats econòmiques és inferior a 14.450 euros, es minorarà segons la següent taula:

Rendiments netsAltres rendes (excloses les exemptes)Reducció
Igual o inferior a 11.250 euros6.500 euros o menys3.700
Entre 11.250 i 14.450 euros6.500 euros o menys3.700 - (0,15625x(RN-11.250))

*RN= Rendiment net

En el cas de persones amb discapacitats podran deduir-se addicionalment 3.500 euros, sent l’import de 7.750 euros per les persones amb discapacitat que acreditin necessitar ajuda de terceres persones o mobilitat reduïda, o un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Reducció per a contribuents amb rendes inferiors a 12.000 euros

Els contribuents amb rendes inferiors a 12.000 euros i que no puguin aplicar la reducció anterior, podran deduir el seu rendiment net en els següents imports:

RendesReducció
Igual o inferior a 8.000 euros1.620
Entre 8.000 i 12.000 euros1.620 -(0,405x(RN-8.000))

*RN= Rendiment net

Aquesta reducció conjuntament amb la reducció prevista per l’obtenció dels rendiments del treball no podrà excedir de 3.700 euros. L’aplicació d’aquesta reducció tampoc podrà convertir el rendiment en negatiu.

Mètode d’estimació objectiva (mòduls)

Variació dels límits de la tercera norma d’aplicació del mètode d’estimació objectiva, segons el volum dels rendiments íntegres de l’exercici anterior.

  • Desapareix el límit conjunt aplicable a totes les activitats econòmiques fixat en 450.000 euros anuals. Es fixa un nou límit de 150.000 euros anuals, excloent les activitats agrícoles, ramaderes i forestals. Es computaran totes les operacions, existeixi o no obligació d’emetre factura. Del límit anterior, no podrà aplicar-se el mètode d’estimació objectiva quan el volum dels rendiments íntegres de l’any anterior que correspongui a operacions pels quals estiguin obligats a emetre factura quan el destinatari sigui un empresari o professional, superi el 75.000 euros anuals.
  • Les activitats agrícoles, ramaderes i forestals, tenen un límit de 250.000 euros anuals.
  • Es manté el límit reglamentari per volum de les compres en béns i serveis, excloent les adquisicions d’immobilitzat, tot i que es modifica l’import, passant a 150.000 euros anuals (anteriorment 300.000 euros).

Rendiments del capital mobiliari

Reducció dels percentatges de retenció, sent del 20% a l’any 2015 i del 19% a partir de l’any 2016.

Guanys i pèrdues patrimonials

Reducció dels percentatges de retenció, sent del 20% a l’any 2015 i del 19% a partir de l’any 2016.

Podran ser excloses del gravamen els guanys patrimonials derivats de la transmissió de elements  patrimonials per contribuents majors de 65 anys, sempre que l’import total obtingut per la transmissió es destini en el termini de 6 mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor,  amb un límit màxim de 240.000 euros.

Quan l’import reinvertit sigui inferior al total de lo percebut a la transmissió, únicament s’exclourà de la tributació la part proporcional del guany patrimonial obtingut que correspongui a la quantitat reinvertida.

L’anticipació, total o parcial, dels drets econòmics derivats de la renda vitalícia constituïda, determinarà la submissió a gravamen del guany patrimonial corresponent.

Arrendament d’immobles

Amb la reforma fiscal, es suprimeix un dels requisits per a que un arrendament tingui la consideració d’activitat econòmica, i no es requereix disposar d’un local destinat exclusivament a portar a terme la gestió de l’activitat.