Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 14 de febrer de 2018, s’ha publicat al BOPA, els nous textos refosos de la Llei de l’Impost sobre societats (IS), la Llei de l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i la Llei de l’Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, que van ser aprovats el passat 7 de febrer pel Consell de Ministres, donat que aquestes lleis han sofert diverses modificacions en els darrers anys i es vol garantir la claredat en la consulta i preservar la seguretat jurídica.

Per tal de facilitar el coneixement de les lleis i la seva consulta, la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en el seu article 8.3 estableix que el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació legislativa per a publicar al BOPA mitjançant un decret legislatiu el text refós de les lleis.

Aquests textos refosos ja es poden consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IMPOST SOBRE SOCIETATS

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IMPOST SOBRE LES PLUSVÀLUES EN LES TRANSMISSIONS PATRIMONIALS IMMOBILIÀRIES

 

 Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

 

O als següents enllaços: