Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Amb data 6 de maig de 2015, s’han publicat al BOPA , el text refós de les Lleis tributàries, que  van ser aprovades el passat 29 d’abril pel Consell de ministres:

  • l’impost general indirecte (IGI);
  • l’impost sobre societats (IS);
  • l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF);
  • l’impost sobre la renda dels no-residents (IRNR);
  • l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries i
  • la Llei de bases de l’ordenament tributari.

Per tal de facilitar el coneixement de les lleis i la seva consulta,  la Llei 21/2014, del 16 d’octubre, de bases de l’ordenament tributari, en el seu article 8.3 estableix que el Govern disposa d’un termini de tres mesos a partir de qualsevol modificació legislativa per a publicar al BOPA mitjançant un decret legislatiu del text refós de les Lleis.

El text refós de les Lleis tributàries anteriorment esmentades, es poden consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.