Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 1 de gener va entrar en vigor l’Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). El període impositiu coincideix amb l’any natural, havent de presentar els obligats tributaris una declaració entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’exercici posterior. Recordin que no estan obligats a presentar la declaració els obligats tributaris que únicament obtinguin rendes procedents d’alguna o de la totalitat de les següents fonts:

  • Rendes del treball
  • Rendes del capital mobiliari
  • Rendes exemptes

 

Com afecta aquest impost a les nostres rendes del treball? Quina serà la retenció que em practicarà la meva empresa en concepte d’IRPF?

A continuació, us mostrem la taula dels percentatges de retenció que s’aplicaran sobre les rendes del treball durant aquest exercici 2015.

 

RetribucióPercentatge de retenció
de 0,00 € a 27.000,00 € 0
de 27.000,01 € a 30.000,00 € 0,5%
de 30.000,01 € a 40.000,00 € 1%
de 40.000,01 € a 50.000,00 € 2%
de 50.000,01 € a 60.000,00 € 3%
de 60.000,01 € a 70.000,00 € 4%
de 70.000,01 € a 80.000,00 € 4,5%
de 80.000,01 € a 90.000,00 € 5%
de 90.000,01 € a 100.000,00 € 5,5%
de 100.000,01 € a 120.000,00 € 6%
de 120.000,01 € a 150.000,00 € 6,5%
de 150.000,01 € en endavant 7%