Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Fins al 30 d’abril pots modificar la base de cotització del règim especial de treballadors autònoms i la quota a pagar, dins dels límits permesos segons la teva edat. Aquesta modificació tindrà efectes a partir de l’1 de juliol de 2015.

A partir d’1 de gener de 2015, les bases i els tipus de cotització per contingències comunes en aquest Règim Especial seran els següents:

Tipus de cotització

Tipus de cotització per contingències comunes: el 29,80 %. Si l’interessat està acollit a la protecció per contingències professionals o per cessament d’activitat serà el 29,30 %.Quan el treballador per compte propi o autònom no tingui en aquest règim la protecció per incapacitat temporal, el tipus de cotització serà el 26,50 %.

Tipus de cotitzacióPercentatge
Tipus amb I.T.29,80 %
29,30 % amb cessament d’activitat o amb AT i EP
Tipus sense I.T. 26,50 %

Bases de cotització

Base de cotitzacióEuros
Base Mínima euros/mes884,40
Base Màxima euros/mes3.606,00

No obstant això, no tots els autònoms poden triar voluntàriament la base de cotització que vulguin, només les persones menors de 47 anys podran fer-ho.

EdatsBases de cotització
Menor de 47 anysPodrà triar entre els límits de les bases mínima i màxima.
47 anysSi la base de cotització en el mes de desembre de 2014 ha estat igual o superior a 1.926,60 euros mensuals o ha causat alta en aquest Règim Especial amb posterioritat a aquesta data, podrà triar entre els límits de les bases mínima i màxima.
47 anysSi la seva base de cotització fos inferior a 1.926,60 euros mensuals no podran triar una base de quantia superior a 1.945,80 euros mensuals. Tret que : a) exercitin la seva opció en tal sentit abans del 30 de juny de 2015, produint efectes a partir de l'1 de juliol del mateix any b) en el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest Règim Especial amb 47 anys d'edat, en aquest cas no existirà aquesta limitació.
48 o més anys d'edatLa base de cotització estarà compresa entre les quanties de 953,70 i 1.945,80 euros mensuals. En el cas del cònjuge supervivent del titular del negoci que, com a conseqüència de la defunció d'aquest, hagi hagut de posar-se al capdavant del mateix i donar-se d'alta en aquest règim especial amb 45 o més anys d'edat, l'elecció de bases estarà compresa entre les quanties de 884,40 i 1.945,80 euros mensuals.
48 o 49 anys d'edat amb base cotització superior a 1.926 eurosTreballadors que a 1 de gener de 2011, tenien 48 o 49 anys d'edat i la seva base de cotització fos superior a 1.926,60 euros mensuals podran optar per una base de cotització compresa entre 884,40 euros mensuals i l'import d'aquella incrementat en un 0,25 per cent, podent optar, en cas de no aconseguir-se, per una base de fins a 1.945,80 euros mensuals.
Majors 50 anys amb 5 o més anys cotitzatsSi l'última base de cotització és inferior o igual a 1.926,60 euros, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 884,40 i 1.945,80 euros/mensuals.
Majors 50 anys amb 5 o més anys cotitzatsSi l'última base de cotització és superior a 1.926,60 euros, s'haurà de cotitzar per una base compresa entre 884,40 euros mensuals, i l'import d'aquella incrementat en un 0,25 per cent, podent optar, en cas de no aconseguir-se, per una base de fins a 1.945,80 euros mensuals.

Els treballadors autònoms que en el 2014 hagin tingut contractat al seu servei un nombre de treballadors per compte d’altri igual o superior a deu tindran una base mínima de cotització d’1.056,90 euros/mes .