Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

22/09/2017 Comunicat tècnic  sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat a les persones físiques, jurídiques i entitats que satisfacin o abonin rendes gravades per l’impost sobre la renda de les persones físiques i que estan obligades a practicar retenció i ingrés a compte, així com als obligats tributaris de l’impost esmentat.

Ref.:  Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques (en endavant, l’IRPF); Reglament del 23 de juliol del 2014 d’aplicació de la Llei 5/2014, de l’IRPF; Llei 17/2008, del 3 d’octubre, de la seguretat social, i Decret del 27 de maig del 2015 pel qual s’aprova el Reglament del procediment de cotització i recaptació de la seguretat social.

Icon of 22/09/2017 Comunicat tècnic sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques 22/09/2017 Comunicat tècnic sobre els criteris de valoració de les rendes en espècie a l’impost sobre la renda de les persones físiques (195.1 KiB)


03/07/2017 Comunicat tècnic sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de l’impost general indirecte.

Ref.:  Llei 95/2010, del 29 desembre, de l’impost sobre societats; Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques ; Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Icon of Comunicat tècnic del 03/03/2017 sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda Comunicat tècnic del 03/03/2017 sobre els criteris per a la deduïbilitat en les despeses dels vehicles automòbils i la repercussió de l’impost general indirecte en la seva venda (163.7 KiB)


16/08/2016 Comunicat tècnic  referent a la utilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l’impost sobre activitats de joc d’atzar

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general sobre activitats de joc d’atzar que siguin titulars d’una llicència de classe E per un període inferior a 1 any, amb motiu de celebració de jocs amb finalitats publicitàries o promocionals, la base de tributació dels quals sigui l’import total del valor de mercat dels premis oferts o els avantatges concedits als participants.

Ref.: Llei 37/2014, de l’11 de desembre, de regulació dels jocs d’atzar. Reglament de gestió de l’impost sobre activitats de joc d’atzar, del 26 d’agost del 2015. Decret del 26-08-2015 pel qual s’aproven formularis declaratius per dur a terme la gestió tributària de l’impost sobre activitats de joc d’atzar.

Icon of Comunicat tècnic del 16/08/2016 referent a la utilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l'impost sobre activitats de joc d’atzar Comunicat tècnic del 16/08/2016 referent a la utilització dels formularis Model 260.1 i Model 260.2 de l'impost sobre activitats de joc d’atzar (80.5 KiB)


15/03/2015 Comunicat tècnic referent a l’aplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general indirecte que disposen del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Ref.:  Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Icon of Comunicat tècnic del 15/03/2016 referent a l’aplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost General Indirecte Comunicat tècnic del 15/03/2016 referent a l’aplicació del crèdit fiscal derivat de la disposició transitòria segona de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost General Indirecte (162.1 KiB)


22/12/2015 Comunicat tècnic referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats que desitgin acollir-se al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, o al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup.

Ref.: Decret legislatiu del 29/04/2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i el Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015.

Icon of Comunicat tècnic del 22/12/2015 referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup Comunicat tècnic del 22/12/2015 referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup (136.2 KiB)


25/11/2015 – Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estranger

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques (d’ara endavant, “l’IRPF”) i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Ref.: Decret legislatiu de publicació del text refós de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 29 d’abril del 2015 –d’ara endavant, “la Llei de l’impost”–, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara endavant, “el Reglament d’aplicació”.

Icon of Comunicat del tècnic del 25/11/15 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estranger Comunicat del tècnic del 25/11/15 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de les rendes obtingudes a través de trusts i fundacions de dret estranger (162.5 KiB)


22/06/2015 – Comunicat tècnic referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris que realitzen operacions comercials d’importació de béns, subjectes a l’atorgament posterior de descomptes i bonificacions.

Ref.: Decret legislatiu del 23 de juliol del 2014 de publicació del text refós de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, i Llei 5/2004, del 14 d’abril, del Codi de la Duana.

Icon of Comunicat tècnic del 22/06/2015  referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns Comunicat tècnic del 22/06/2015 referent al tractament en matèria de l’impost general indirecte, dels descomptes i les bonificacions atorgats amb posterioritat a una importació de béns (129.8 KiB)


08/04/2015 – Comunicat tècnic referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa en relació amb la retenció i l’ingrés a compte de les rendes del capital mobiliari

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris que optin per l’aplicació del règim especial per a residents sense activitat lucrativa i a les persones i entitats obligades a practicar retenció i ingrés a compte en relació a les rendes del capital mobiliari que satisfacin.

Ref.: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 23 de juliol del 2014.

Icon of Comunicat tècnic del 08/04/2015 referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del Comunicat tècnic del 08/04/2015 referent a la no-subjecció a l’impost sobre la renda de les persones físiques dels obligats tributaris que optin per l’aplicació del (129.4 KiB)


04/03/2015 – Comunicat tècnic referent a la modificació del criteri administratiu sobre l’aplicació del criteri d’exigibilitat en l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris i retenidors de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Ref.: Llei 94/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre la renda dels noresidents fiscals, modificada per la Llei 18/2011, de l’1 de desembre.

Icon of Comunicat tècnic del 04/03/2015 referent a la modificació del criteri administratiu sobre l'aplicaió del criteri d'exigibilitat en l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals Comunicat tècnic del 04/03/2015 referent a la modificació del criteri administratiu sobre l'aplicaió del criteri d'exigibilitat en l'impost sobre la renda dels no-residents fiscals (17.0 KiB)


04/03/2015- Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Ref.: Llei 5/2014, de 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, modificada per la Llei 42/2014, de l’11 de desembre –d’ara en endavant,“la Llei de l’impost”–, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques –d’ara en endavant, “el Reglament d’aplicació”–.

Icon of  Comunicat tècnic del 04/03/20015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança Comunicat tècnic del 04/03/20015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinades operacions d’assegurança (116.8 KiB)


04/03/2015- Comunicat tècnic sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre la renda de les persones físiques i als obligats a practicar retencions i ingressos a compte de l’impost esmentat.

Ref.: Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques -d’ara en endavant la Llei de l’impost-, i el Reglament d’aplicació de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques -d’ara en endavant el Reglament d’aplicació-.

Icon of Comunicat tècnic del 04/03/2015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers Comunicat tècnic del 04/03/2015 sobre la tributació en l’impost sobre la renda de les persones físiques de determinats productes financers (109.8 KiB)


15/09/2014 – Comunicat tècnic sobre la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost general indirecte i la deducció de les quotes suportades pels obligats tributaris de l’impost general indirecte

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general indirecte.

Ref.: Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte, modificada per la Llei 29/2012, del 18 d’octubre, per la Llei 11/2013, del 23 de maig, i per la Llei 10/2014, del 3 de juny d’ara en endavant la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte-

Icon of Comunicat tècnic sobre la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost general indirecte i la deducció de les quotes suportades pels obligats tributaris de l’impost general indirecte Comunicat tècnic sobre la consideració d’empresari o professional als efectes de l’impost general indirecte i la deducció de les quotes suportades pels obligats tributaris de l’impost general indirecte (744.3 KiB)


01/08/2014 – Comunicat tècnic sobre la distribució dels dividends que corresponen a períodes anteriors a l’entrada en vigor de l’impost sobre societats 

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats.

Ref.:Distribució dels dividends que corresponen a períodes anteriors a l’entrada en vigor de l’impost sobre societats.

Icon of Comunicat tècnic sobre la distribució dels dividends que corresponen a períodes anteriors a l’entrada en vigor de l’impost sobre societats Comunicat tècnic sobre la distribució dels dividends que corresponen a períodes anteriors a l’entrada en vigor de l’impost sobre societats (2.6 MiB)


30/07/2014- Comunicat tècnic sobre les operacions exemptes de donen dret als exportadors a la devolució del saldo a favor que hi hagi al terme de cada període de liquidació, establert a la Llei 11/2014, del 21 de juny, de l’impost general indirecte

Destinataris: Aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost general indirecte.

Ref. : Llei 11/2014, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Icon of Comunicat tècnic sobre les operacions exemptes de donen dret als exportadors a la devolució del saldo a favor que hi hagi al terme de cada període de liquidació, establert a la Llei 11/2014, del 21 de juny, de l’impost general indirecte. Comunicat tècnic sobre les operacions exemptes de donen dret als exportadors a la devolució del saldo a favor que hi hagi al terme de cada període de liquidació, establert a la Llei 11/2014, del 21 de juny, de l’impost general indirecte. (2.6 MiB)


25/07/2013 – Comunicat tècnic sobre el règim especial de béns usats

Destinataris: Comunicat tècnic destinat als empresaris que adquireixin béns usats

Ref: Aplicació del règim especial de béns usats per a les transmissions fetes a partir de l’entrada en vigor de la Llei 13/2013, del 23 de maig, de modificació de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.

Icon of Comunicat tècnic sobre el règim especial de béns usats Comunicat tècnic sobre el règim especial de béns usats (1.1 MiB)


13/09/2012 – Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l’impost sobre societats si no hi ha quota de liquidació de l’exercici immediatament anterior

Destinataris: aquest comunicat tècnic va destinat a les persones jurídiques que han iniciat el seu exercici econòmic amb posterioritat a l’1 d’octubre del 2012.

Ref.: Aplicació de la disposició transitòria quarta de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, modificada per la Llei17/2011, de l’1 de desembre, als obligats tributaris de l’impost que hagin iniciat el seu exercici econòmic amb posterioritat a l’1 d’octubre del 2012.

Icon of Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l'impost sobre societats si no hi ha quota de liquidació de l'exercici immediatament anterior Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l'impost sobre societats si no hi ha quota de liquidació de l'exercici immediatament anterior (1.0 MiB)


13/09/2012 – Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques en el cas que la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero

Destinataris: aquest comunicat tècnic va destinat als obligats tributaris de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques quan la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero.

Ref.: Dispensa de presentar el model 810 de pagament a compte de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de les activitats econòmiques quan la quota de liquidació de l’exercici anterior sigui igual a zero.

Icon of Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques en el cas que la quota de liquidació de l'exercici anterior sigui igual a zero Comunicat tècnic sobre el pagament a compte de l'impost sobre societats i de l'impost sobre la renda de les activitats econòmiques en el cas que la quota de liquidació de l'exercici anterior sigui igual a zero (783.9 KiB)