Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 30 de desembre es va publicar al BOPA el comunicat tècnic del 22/12/2015 referent al règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional, i al règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup.

L’objecte d’aquest comunicat tècnic és establir els criteris interpretatius per aplicar els requisits de disposar en territori andorrà, per realitzar les seves activitats, d’una persona contractada almenys a mitja jornada i d’un local destinat exclusivament d’una superfície mínima de 20 m2, regulats al Decret legislatiu del 29/4/2015 de publicació del text refós de la Llei 95/2010, del 29 de desembre, de l’impost sobre societats, i el Decret pel qual s’aprova el Reglament de l’impost sobre societats, del 23 de setembre del 2015.

Què es considera una persona contractada?

 • Persona física vinculada a la societat per un contracte de treball i assegurada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) en qualitat d’assalariada.
 • No es consideren els treballadors per compte propi.
 • Es complirà el requisit un cop el treballador sigui donat d’alta a la CASS, independentment de la data del contracte de treball.

Què es considera mitja jornada?

 • Es requereix un contracte de treball de com a mínim 20 hores setmanals.
 • No s’accepten compensacions ni prorrates. És a dir no es considerarà vàlid contractar a una persona a temps complert durant mig exercici.

Què es considera com a local?

 • S’ha de disposar d’un local destinat exclusivament d’una superfície mínima de 20 m2.
 • Per al càlcul de la superfície mínima es tindran únicament en compte els metres útils.
 • Aquest ha de ser cobert i tancat, és a dir ha de tenir una porta d’accés, tot i que no és obligatori que doni al carrer, pot donar dintre d’un altre local més ampli.
 • S’accepta que sigui un apartament, o part d’aquest, sempre i quan compleixi els requisits de local anteriorment descrits.
 • En termes generals no s’accepta que en un mateix local es pugui realitzar l’activitat empresarial de diverses societats.
 • En el cas d’entitats vinculades, s’accepta que diferents societats realitzin la seva activitat empresarial al mateix local sempre que la superfície total del local sigui suficient perquè hi hagi una mitjana mínima de 20 m2 per societat.
 • No s’accepta que el local sigui part d’un habitacle, utilitzat com a habitatge, ni permanent ni ocasional.
 • No s’entén com a local, un garatge o un traster.
 • El local ha de tenir un nivell de funcionalitat adequat per permetre la gestió òptima de l’activitat de la societat, és a dir, ha de comptar amb el mobiliari i l’equipament d’ofimàtica adequats, línies de telèfon/fax, accés a Internet
 • En el cas de locals compartits amb altres empreses o ubicats dins de centres de negoci, s’hi podran computar també la part de metres útils d’elements productius d’ús comú. La noció de “productius” no inclou, per exemple, passadissos o terrasses, i sí sales de reunions, recepcions o sales d’espera. En qualsevol cas, la part d’elements productius d’ús comú imputable a la superfície del local de la societat no pot superar 5 m2 (és a dir, el 25% de la superfície mínima requerida).

Compliment dels requisits

En el règim especial de societats de gestió i inversió financera intragrup

 • En tractar-se d’un règim amb necessitat d’activitat exclusiva, l’autorització ha de cobrir un exercici fiscal sencer, sense poder-se combinar períodes autoritzats i períodes no autoritzats dins d’un mateix exercici.
 • Els requisits relatius a la persona contractada i al local s’han de complir de manera ininterrompuda en el transcurs de l’exercici fiscal objecte de la sol·licitud, és a dir, que durant tot l’exercici s’ha d’haver disposat del local, i durant tot l’exercici hi ha d’haver almenys una persona contractada a mitja jornada.
 • Tan sols en casos degudament justificats (societats de nova creació, rescissió inesperada del contracte de treball o del contracte d’arrendament…) es tolerarà un període màxim de 60 dies naturals per exercici durant el qual s’hagin pogut incomplir els requisits relatius a la persona contractada, i al local; en el cas de societats de nova creació, a l’inici de la creació, tant per al local com per a la persona contractada i en els altres casos, el màxim de 60 dies naturals es tolerarà de manera independent, ja sigui per al local, ja sigui per a la persona contractada.
 • En el cas de societats de nova creació, el compliment dels requisits s’examina a comptar de la data d’inscripció constitutiva de la societat al Registre de Societats.

En el règim especial de societats que realitzen explotació internacional d’intangibles o intervenen en el comerç internacional

 • Els requisits relatius a la persona contractada i al local s’han de complir de manera ininterrompuda en el transcurs de l’exercici fiscal objecte de la sol·licitud, és a dir, que durant tot l’exercici s’ha d’haver disposat del local, i durant tot l’exercici hi ha d’haver almenys una persona contractada a mitja jornada.
 • Tan sols en casos degudament justificats (societats de nova creació, rescissió inesperada del contracte de treball o del contracte laboral…) es tolerarà un període màxim de 60 dies naturals per exercici durant el qual s’hagin pogut incomplir els requisits relatius a la persona contractada, i de manera independent un altre període màxim de 60 dies naturals per exercici durant el qual s’hagin pogut incomplir els requisits relatius al local.
 • En el cas de societats de nova creació, o en els casos en què la societat doni d’alta una nova activitat comercial afecta a la sol·licitud, el compliment dels requisits s’examinarà a comptar de la data del decret d’autorització de l’activitat comercial relativa a la demanda del règim.

Podeu trobar aquest comunicat tècnic a: Comunicats tècnics