Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

Comença la campanya de la declaració de la renda corresponent a l’exercici 2014. Des del passat 7 d’abril i fins al 30 de juny es pot sol·licitar l’esborrany de la declaració de renda. Si va sol·licitar l’esborrany per correu ordinari en realitzar la declaració de la Renda 2013 l’Agència Tributària ho remetrà a partir de maig al domicili fiscal.

Terminis de confirmació de l’esborrany de la declaració de la Renda 2014

La confirmació de l’esborrany de declaració via internet o per telèfon, podrà efectuar-se, qualsevol que sigui el seu resultat, a partir del 7 d’abril i fins al 30 de juny de 2015.

Si la confirmació de l’esborrany de declaració s’efectua de manera presencial, qualsevol que sigui el seu resultat, el termini per realitzar-ho serà entre l’11 de maig i el 30 de juny de 2015.

Si el resultat de l’esborrany de declaració és ingressar i el seu pagament es domicilia en compte, la data límit és el 25 de juny.

Qui pot sol·licitar un esborrany?

Es podrà sol·licitar un esborrany de declaració de la Renda 2014 quan les seves rendes procedeixin exclusivament de les següents fonts:

 • Rendiments del treball.
 • Rendiments del capital mobiliari subjectes a retenció o a ingrés a compte, així com derivats de Lletres del Tresor.
 • Imputació de rendes immobiliàries sempre que procedeixin, com a màxim, de vuit immobles. A aquests efectes, no es té en compte l’habitatge habitual, ni els garatges o trasters, amb un màxim de quatre immobles.
 • Guanys patrimonials sotmesos a retenció o ingrés a compte, així com subvencions per a l’adquisició d’habitatge habitual i altres subvencions no vinculades amb activitats econòmiques.
 • Transmissió de valors públics que en amortitzar-los hagin generat guany de rendiment zero.
 • Pèrdues patrimonials derivades d’Institucions d’Inversió Col·lectiva.
 • Renda bàsica d’emancipació.
 • Rendiments de capital mobiliari o immobiliari d’entitats en règim d’atribució de rendes.

Els contribuents que no poden obtenir l’esborrany, podran, no obstant això, rebre o consultar les seves dades fiscals.

Encara que l’Agència Tributària els hagi enviat un esborrany, no podran confirmar-ho, per estar expressament obligats a presentar declaració en el model ordinari:

 • Els contribuents que haguessin obtingut rendes exemptes amb progressivitat, en virtut de convenis per evitar la doble imposició subscrits per Espanya.
 • Els contribuents que compensin partides negatives d’exercicis anteriors.
 • Els contribuents que pretenguin regularitzar situacions tributàries procedents de declaracions anteriorment presentades.
 • Els contribuents que tinguin dret a la deducció per doble imposició internacional i exercitin tal dret.

De qui és la responsabilitat de la declaració de Renda si es sol·licita l’esborrany?

Correspon a cada contribuent revisar si les seves dades personals i econòmiques estan completes i correctes, atès que l’esborrany s’elabora amb informació obtinguda de tercers i pot haver-hi dades que no estiguin incloses per no haver estat posades en coneixement de l’Agència Tributària. Addicionalment, hi ha altres dades, com les que afecten a l’estat civil, naixement o adopció de fills l’any, o al dret a deducció per ascendents, que únicament poden aportar els contribuents.

Per tant és responsabilitat del contribuent revisar l’esborrany i corregir/afegir tot allò que no s’hagi contemplat. Es pot modificar via internet o via telefònica.

Quins apartats es recomana revisar en més profunditat?

 • És important revisar detalladament els següents apartats, ja que l’Agència Tributària podria no tenir la informació completa:
 • Informació dels immobles i les seves referències cadastrals: Les segones i ulteriors habitatges no afectes a activitats econòmiques generen una imputació immobiliària. El propietari tributarà per l’1,1% dels immobles el valor cadastral la seva darrera modificació va ser anterior a aquesta data. S’aconsella revisar que l’Agència Tributària inclou a l’esborrany el valor cadastral correcte i que aplica el tipus que correspon.
 • Quotes sindicals: si té aportacions ha d’incloure-les a la declaració, aquestes aportacions no vénen incloses a l’esborrany.
 • Lloguers. Un contribuent ha de tributar pels beneficis que aconsegueix pel lloguer d’un habitatge o immoble. Aquesta informació no se sol incloure a l’esborrany que envia l’Agència Tributària.
 • Dades personals i familiars: si ha tingut algun fill durant l’exercici o han canviat les seves circumstàncies personals i familiars, ha de revisar la informació inclosa ja que té efectes a la declaració. Així mateix, si té dret a la deducció per maternitat, ha de verificar que aquesta apareix inclosa a l’esborrany.
 • Plans de pensions: si té aportacions, ha de comprovar que figuren inclosos, ja que generen una reducció de la base imposable de l’impost.
 • Deducció per inversió en habitatge habitual: L’any 2013 es va suprimir la deducció per inversió en habitatge habitual, encara que es manté per a aquells que van comprar amb anterioritat i segueixen pagant la hipoteca. En aquest cas, és important revisar que efectivament l’esborrany inclou el benefici fiscal i verificar amb l’entitat financera els pagaments realitzats.
 • Deducció per lloguer de l’habitatge habitual: revisa que s’inclogui a l’esborrany en cas de tenir dret.
 • Deducció per obres de millora en habitatges de la seva propietat: si té dret, ha d’incloure-ho a l’esborrany, ja que no és una dada que tingui l’Agència Tributària.
 • Deduccions autonòmiques: si té dret a alguna i no figurés a l’esborrany, pot consignar-la en les caselles corresponents a la seva Comunitat Autònoma.
 • Declaració conjunta. Els contribuents que presenten una declaració conjunta han de prestar especial atenció a la supervisió de l’esborrany per comprovar que els desgravaments als quals es té dret s’han imputat correctament.