Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El passat 28 de febrer es va publicar al BOPA la Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017.

Aquesta llei aprovada pel Consell General el passat 9 de febrer inclou a la disposició final tercera una modificació de l’article 60 bis de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte.  A partir de l’1 de juny del 2017 es restitueix l’aplicació del tipus de gravamen general del 4,5% a les operacions següents que actualment estan subjectes a un tipus de gravamen especial del 2,5%:

  • Transport per cable i la seva comercialització.
  • Venda d’entrades que permeten l’accés a l’ús d’instal·lacions als parcs temàtics d’animals o als centres termolúdics.

Per tant, les operacions que continuaran a partir de l’1 de juny  subjectes al tipus de gravamen especial del 2,5% seran les següents:

  • El transport de persones i la seva comercialització, excepte el transport per cable.
  • Les prestacions de serveis relacionades a continuació quan no són efectuades per administracions públiques o parapúbliques, entitats de dret públic o entitats o establiments culturals o socials de caràcter no lucratiu:

a) Les pròpies de biblioteques, arxius i centres de documentació.

b) Les visites a fires, museus, galeries d’art, pinacoteques, monuments, indrets històrics, jardins botànicsparcs zoològics i parcs naturals i altres espais naturals protegits de característiques similars.

c) Les representacions teatrals, musicals, coreogràfiques, audiovisuals i cinematogràfiques.

d) L’organització d’exposicions i manifestacions similars d’àmbit educatiu, cultural o social.

  • Els béns d’objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat, segons la Nomenclatura general de productes i d’acord amb el que es preveu reglamentàriament.”

La Llei 3/2017, del 9 de febrer, del pressupost per a l’exercici del 2017 es pot consultar a la nostra pàgina web a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ FISCALITAT/ IGI

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç: