Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

INTRODUCCIÓ AL CONVENI DE DOBLE IMPOSICIÓ ANDORRA ESPANYA

Els convenis de doble imposició (CDI) són tractats internacionals que tenen com a finalitat evitar els casos de doble imposició fiscal internacional mitjançant una sèrie de mesures que impliquen als 2 estats contractants.

Els CDI’s faciliten la promoció de les inversions exteriors i afavoreixen la competitivitat de les empreses nacionals a l’exterior. Dits convenis s’apliquen a les persones físiques i jurídiques residents de qualsevol dels estats signants.

España Andorra

En ells, s’estableix qui dels dos Estats té la competència de gravar les rendes.

Per garantir el bon funcionament d’un CDI, cal que el sistema fiscal, la legislació en matèria de transparència i les lleis de comptabilitat dels 2 estats signants, siguin compatibles.

Per aquest motiu, el Principat d’Andorra en el seu objectiu d’obertura econòmica, ha iniciat una important tasca legal i fiscal per la seva homogeneïtzació amb els estàndards internacionals.

Els impostos actuals d’Andorra als quals s’aplica el CDI són els següents:

 • Impost sobre societats
 • Impost sobre la renda de les persones físiques
 • Impost sobre la renda dels no residents fiscals
 • Impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries

Espanya i Andorra varen signar el CDI el 8 de gener de 2015, el qual va entrar en vigor el 26 de febrer de 2016.

La signatura d’aquest tipus d’acord suposa per al Principat d’Andorra un gran pas en endavant posant fi al gravamen de les retencions a l’origen que l’administració espanyola aplicava a les societats andorranes/empresaris que volien exportar els seus serveis a Espanya i, un element indispensable per a l’obertura econòmica del país.

QUI ES CONSIDERA RESIDENT?

En el conveni per evitar la doble imposició signat amb Espanya, per a definir a una persona resident d’un Estat, es fa remissió a la legislació interna de cada Estat. Tenint en compte que cada Estat pot establir criteris diferents, dos Estats poden coincidir en considerar a una persona resident. En aquests casos, els convenis estableixen, com a caràcter general, els següents criteris per evitar que una persona sigui considerada resident en els dos Estats:

 • Serà resident de l’Estat on tingui l’habitatge permanent a la seva disposició.
 • Si tingues un habitatge permanent a la seva disposició en ambdós Estats, es consideraria resident de l’Estat amb el que mantingui relacions personals i econòmiques més estretes (centre d’interessos vitals).
 • Si així no es pogués determinar, es consideraria resident de l’Estat on visqui habitualment.
 • Si visques habitualment en ambdós Estats o no ho fes en cap d’ells, es consideraria resident de l’Estat del que sigui nacional.
 • Si, per últim, fos nacional d’ambdós Estats, o de cap, les autoritats competents resoldrien el cas de comú acord.

BENEFICIS EMPRESARIALS

Els beneficis empresarials només es poden sotmetre a imposició en l’Estat de residència de la societat que els obtingui, llevat que la societat realitzi la seva activitat en l’altre Estat contractant mitjançant un establiment permanent (EP). En aquest cas, les rendes obtingudes al EP, tributaran a l’estat de residència. Aquestes rendes es determinaran com si fossin entitats independent, admetent-se la deducció de les despeses pels fins de EP, incloses les despeses de direcció i els costos generals d’administració.

A partir de l’entrada en vigor del CDI, no caldrà realitzar la retenció per IRNR del 10% als proveïdors espanyols, que es declaraven trimestralment.

En cas que una empresa andorrana emeti factures a Espanya no us hauran de retenir el 24% en concepte d’IRNR.

En el cas d’una empresa andorrana que realitza una factura per import de 5.000 euros en concepte de serveis a una empresa espanyola:

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 1.200eurosTributació exclusiva a Andorra
Tributació a Andorra, correcció de la doble imposició

ARTISTES I ESPORTISTES

Amb el CDI s’estableix una tributació compartida de les rendes obtingudes per artistes i esportistes. Aquestes poden sotmetre’s a imposició en l’Estat de residència del perceptor i també de l’entitat pagadora.

Excepció:

Es fixa una excepció per a aquelles activitats d’artistes o esportistes desenvolupades a l’altre Estat contractant i que són finançades principalment per fons públics de l’estat de residència, que només podran ser gravades en aquest últim Estat (en l’Estat d’on provenen els fons).

En el cas d’un artista resident a Andorra que participi en una obra de teatre a Barcelona per la que rep una remuneració de 6.000 euros:

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 1.440 eurosTributació a Espanya (24%): 1.440 euros
Tributació a Andorra, correcció de la doble imposició
Tributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya

En el cas d’un artista resident a Andorra que participi en una obra de teatre a Lleida, finançada principalment pel Comú d’Andorra la Vella, i rep una retribució de 6.000 euros:

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 1.440 eurosTributació exclusiva a Andorra
Tributació a Andorra, correcció de la doble imposició

RENDES IMMÒBILIARIES:

Les rendes immobiliàries (incloses les rendes d’explo­tacions agrícoles o forestals) amb l’entrada en vigor del CDI continuaran tributant en l’estat on estan situades. Si com a andorrans disposeu d’una propietat en territori espanyol, tant si és per ús propi o en lloguer, haureu de presentar davant de l’Agencia Tributaria Espanyola l’IRNR, com fèieu anteriorment.

En el cas d’un andorrà que és propietari d’un  bé immoble situat en territori espanyol i que rep per el ser lloguer un import de 50.000 euros:

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 12.000 eurosTributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 12.000 euros
Tributació a Andorra, correcció de la doble imposició
Tributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya

DIVIDENDS D’EMPRESA ESPANYOLA A RESIDENT ANDORRÀ:

Amb el CDI encara hi ha retenció per la percepció dels dividends d’una empresa espanyola per part d’un resident andorrà, però es delimita el gravamen.

Abans de l’entrada en vigor del conveni:

L’operació tributava en origen pel 19%.

Amb el CDI:

 • Tributa un 5% en origen si la beneficiaria és una societat que posseeix directament d’una participació de com a mínim un 10% de la societat que reparteix dividends
 • Un 15% en la resta de casos

No obstant, es preveu la possibilitat per a l’Estat on se situï un establiment permanent d’exigir una retenció màxima del 5% sobre les rendes remeses per l’establiment permanent a la casa matriu en l’altre Estat.

En el cas d’una persona jurídica resident a Andorra que rep dividends per import de 18.000 euros d’una societat resident a Espanya en la que hi participa com a mínim en un  10%:

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (19%): 3.420 eurosTributació a Espanya (5%): 900 euros
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposició mitjançant exempció
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposició mitjançant exempció

En el cas d’una persona jurídica resident a Andorra que rep dividends per import de 18.000 euros d’una societat resident a Espanya en la que hi participa en menys d’un  10%:

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (19%): 3.420 eurosTributació a Espanya (15%): 2.700 euros
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposició mitjançant exempció
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposició mitjançant exempció

INTERESSOS

El CDI concedeix potestat tributària compartida a ambdós Estats sobre els pagaments d’interessos, però delimita el gravamen sobre els interessos en l’Estat de la font d´aquests a un màxim del 5% si el beneficiari efectiu és un resident de l’altre Estat.

Excepcions:

No es podran sotmetre a tributació a l’Estat font:

 • Els interessos percebuts per “un Estat contractant, una de les seves subdivisions polítiques, una de les seves entitats locals o persones jurídiques de dret públic pertanyents en la seva totalitat a aquests organismes”.
 • Els interessos pagats per “un d’aquests Estats, subdivisions polítiques o entitats locals”.

El descrit anteriorment no aplica quan el beneficiari efectiu dels interessos, resident d’un Estat contractant, exerceix en l’altre Estat contractant d’on procedeixen els interessos, una activitat eco­nòmica mitjançant un establiment permanent situat en aquest altre Estat, i quan el crèdit generador dels interessos està efectivament vinculat a l’esmentat establiment permanent.

En el cas d’un resident a Andorra que concedeix un préstec a una entitat espanyola que merita uns interessos de 20.000 euros anuals:

 

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (19%): 3.800 eurosTributació a Espanya (5%): 1.000 euros
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposició mitjançant exempció
Tributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya

CÀNNONS

El CDI concedeix potestat tributària compartida a ambdós Estats sobre els pagaments de cànons, però delimita el gravamen sobre els cànons en l’Estat de la font d´aquests a un màxim del 5% si el beneficiari efectiu és un resident de l’altre Estat.

El descrit anteriorment no aplica quan el beneficiari efectiu dels cànons, resident d’un Estat contractant, exerceix en l’altre Estat contractant d’on procedeixen els cànons, una activitat econòmica mit­jançant un establiment permanent situat en aquest altre Estat, i el dret o el bé generador dels cànons està efectivament vinculat a l’esmentat establiment permanent.

Es consideren cànons els imports pagats per l’ús o la concessió de l’ús de drets d’autor incloses les pel·lícules cinematogràfiques i els telefilms, i els enre­gistraments destinats a la difusió per ràdio o per televisió, de patents, marques de fàbrica o de comerç, dibuixos o models, plànols, fórmules o procediments secrets, o per informacions relatives a experiències industrials, comercials o científiques.

En el cas d’un resident a Andorra que obté cànons a Espanya per import de 20.000 euros:

 

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 4.800 eurosTributació a Espanya (5%): 1.000 euros
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposicióTributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya

GUANYS PATRIMONIALS

Els guanys patrimonials derivats de l’alineació d’un bé tributaran exclusivament en l’Estat en que resideix el transmissor, excepte en els següents casos que podran tributar a ambdós Estats:

 • Els guanys procedents de l’alienació de béns immobles situats en un Estat contractant poden sotmetre’s a imposició en l’Estat on es trobin els immobles.
 • Els guanys procedents de l’alienació de béns mobles que formin part de l’actiu d’un establiment permanent en un Estat contractant poden sotmetre’s a imposició en aquell Estat.
 • Els procedents de l’alienació de naus, aeronaus o béns mobles afectes a l’explotació d’aquests, poden sotmetre’s a imposició en aquell Estat on tenen la seva seu de direcció efectiva.
 • Els guanys procedents de l’alienació d’accions/participacions o drets similars en una societat quan més del 50% del seu valor procedeixi directa o indirectament de béns immobles poden sotmetre’s a imposició en l’Estat on es trobin els immobles. En el cas d’accions d’una societat cotitzada en un dels estats contractants, els guanys només tributaran a l’estat de residencia de la persona que obté el guany.
 • Els guanys procedents de la transmissió d’accions que representin una participació de, com a mínim, un 25% del capital en una societat resident d’un Estat contractant poden sotmetre’s a tributació en aquest Estat.
 • Els guanys procedents de l’alienació d’accions o altres drets que atorguin el dret de gaudi sobre béns immobles situats en un Estat contractant poden sotmetre’s a imposició en l’Estat on es trobin els immobles.

En el cas d’un resident andorrà que es ven un immoble a Espanya i obté un guany de 50.000 euros:

 

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (19%): 9.500 eurosTributació a Espanya (19%): 9.500 euros
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposicióTributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya

En el cas d’un resident andorrà que ven accions d’una societat espanyola no cotitzada, quan l’actiu principal de la societat són els immobles situats a territori espanyol, obtenint un guany de 50.000 euros (veure A)

En el cas d’un resident andorrà que ven accions d’una societat espanyola en la que participa en més d’un 25%, obtenint un guany de 50.000 euros (veure B)

En el cas d’un resident andorrà que ven accions d’una societat espanyola, en la que participa en menys d’un 25%, obtenint un guany de 50.000 euros (veure C)

 

SENSE CDIAMB CDI
A i BTributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (19%): 9.500 eurosTributació a Espanya (19%):9.500 euros
A i BTributació a Andorra. Correcció de la doble imposicióTributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya
CTributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (19%): 9.500 eurosTributació exclusiva a Andorra
CTributació a Andorra. Correcció de la doble imposició

 RENDES DEL TREBALL

Els sous salaris i retribucions similars seran gravats de manera exclusiva a l’Estat de residència del perceptor, excepte que l’ocupació s’exerceixi a l’altre Estat. En aquest darrer cas l’estat on es desenvolupa el treball tampoc podrà gravar les rendes si:

 • el perceptor roman en l’altre Estat durant un període o períodes la durada dels quals no excedeixi en conjunt de 183 dies en qualsevol període de dotze mesos que comenci o acabi en l’exercici fiscal considerat, i
 • el pagador de les remuneracions sigui un empresari no resident de l’altre Estat, o es paguin en el seu nom, i
 • les remuneracions no les suporti un establiment permanent que l’empresari tingui en l’altre Estat”.

En el cas d’un resident andorrà que treballa a Espanya durant 3 mesos, per un patró no resident espanyol, amb una remuneració de 10.000 euros:

  

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 2.400 eurosTributació exclusiva a Andorra
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposició

CONSELLERS

Les remuneracions satisfetes a membres de consells d’administració poden sotmetre’s a imposició en l’Estat de residència del membre del consell i també de l’entitat pagadora.

En el cas d’un resident andorrà que és administrador d’una societat espanyola i que rep una remuneració de 70.000 euros:

  

SENSE CDIAMB CDI
Tributació a l'estat on s'obté la renda. Espanya (24%): 16.800 eurosTributació a Espanya (24%): 16.800 euros
Tributació a Andorra. Correcció de la doble imposicióTributació a Andorra i crèdit pels impostos pagats a Espanya

PENSIONS

Les pensions i remuneracions anàlogues que es paguin en concepte d’un treball anterior, tributaran exclusivament a l’Estat de residencia del beneficiari.

Amb anterioritat a l’entrada en vigir del CDI aquestes tributaven a l’estat on s’obtenia la renda i a Andorra, amb una correcció de la doble imposició.

FUNCIONS PÚBLIQUES

En termes generals, els sous, salaris i altres remuneracions similars pagats per un Estat o per una de les seves subdivisions polítiques o entitats locals a una persona física en concepte de serveis prestats a aquest Estat, o a aquesta subdivisió o entitat, són imposables exclusivament en aquest Estat, amb certes excepcions.

ESTUDIANTS

Les quantitats percebudes per estudiants, aprenents o persones en pràctiques per cobrir les seves despeses de manteniment, estudi o formació pràctica no tributen en l’Estat on es cursen els estudis sempre que procedeixin de fonts de fora d’aquest Estat.

ELIMINACIÓ DE LA DOBLE IMPOSICIÓ

Andorra

A Andorra, la doble imposició s’evita mitjançant una deducció en l’impost sobre la renda del re­sident d’un import igual a l’impost pagat a Espanya amb el límit de l’impost calculat abans de la deducció que correspondria pagar a Andorra per les rendes gravades a Espanya.

En el cas d’un resident d’Andorra que obté rendes que estan exemptes d’imposició en aquest Estat, Andorra pot, tanmateix, tenir en compte les rendes exemp­tes per al càlcul de l’import de l’impost degut sobre els altres elements de la renda d’aquest resident.

Espanya

A Espanya la doble imposició s’evita :

 • Amb una deducció de l’impost sobre la renda d’aquest resident per un import igual a l’impost sobre la renda pagat a Andorra.
 • Amb una deducció de l’impost sobre societats efectivament pagat per la societat que reparteix els dividends corresponents als beneficis amb càrrec als quals els esmentats dividends es paguen, d’acord amb la legislació interna d’Espanya.

No obstant això, aquesta deducció no pot excedir la part de l’impost sobre la renda, calculat abans de la deducció, corresponent a les rendes que puguin ser imposables a Andorra.

En el cas d’un resident espanyol que obté rendes que estan exemptes d’imposició en aquest Estat, Espanya pot, tanmateix, tenir en compte les rendes exemp­tes per al càlcul de l’import de l’impost degut sobre els altres elements de la renda d’aquest resident.

Podeu consultar el CDI Andorra Espanya a:

NORMATIVA LEGISLATIVA/ GENERAL

Conjuntament amb la resta de lleis, decrets i reglaments fiscals anteriorment publicats.

O al següent enllaç:

Icon of 08/01/2015 Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal 08/01/2015 Conveni entre el Principat d’Andorra i el Regne d’Espanya per evitar la doble imposició en matèria d’impostos sobre la renda i prevenir l’evasió fiscal (246.7 KiB)