Oficina: 00376 734040 | Mònica Núñez: 00376 664040 | info@aaa.ad

El 25 de novembre es van publicar al BOPA els següents formularis de l’impost sobre la renda de les persones físiques i del règim especial per a residents sense activitat lucrativa:

 • Formulari número 300.3/300.4. Impost sobre la renda de les persones físiques. Regularització de les rendes del treball.
 • Formulari número 300. Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Formulari número 306. Règim especial per a residents sense activitat lucrativa.

 

Formulari número 300.3/300.4. Impost sobre la renda de les persones físiques. Regularització de les rendes del treball

A la finalització del període impositiu de l’impost sobre la renda de les persones físiques, el ministeri en­carregat de les finances porta a terme una regularització extraordinària de les retencions i els ingressos a compte practicats sobre les rendes del treball satisfetes als obligats tributaris.

El formulari 300.3/300.4 es compon de dos fulls:

 • Full 300.3 (caràtula): Regularització de les rendes del treball.
 • Full 300.4: Proposta de liquidació – Rendes del treball

L’obligat tributari que disposi d’usuari i contrasenya del Mòdul d’identificació en línia (MIL) de l’Administració pot accedir telemàticament al seu formulari 300.3/300.4 via l’oficina virtual del Departament de Tributs i de Fronteres no més tard de l’últim dia del mes de març de l’any següent a la finalització del període impositiu al qual es refereix o bé a les oficines del Departament de Tributs i de Fronteres des del dia 1 d’abril fins al dia 30 de setembre.

L’obligat tributari pot acceptar la proposta de liquidació mitjançant la subscripció del full 300.3 fins al dia 30 de setembre de l’any següent a la finalització del període impositiu al qual es refereix.

L’acceptació de la proposta produeix els mateixos efectes que la presentació de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, que inclou només rendes del treball.

Si el resultat de la liquidació determina una quota diferencial a ingressar a càrrec de l’obligat tributari, aquest últim ha d’ingressar el deute dins del termini general de presentació de la declaració de l’impost.

Si el resultat de la liquidació determina una quota diferencial a retornar a l’obligat tributari, la devolució es tramita mitjançant transferència bancària i s’emet en un termini màxim de tres mesos comptats des del moment en què s’hagi acceptat la proposta de liquidació i a partir de l’1 d’abril de l’any següent a la finalització del període impositiu.

Si l’obligat tributari estima que hi ha discrepàncies entre les seves dades i les que figuren en la proposta de liquidació de les rendes del treball, no ha d’acceptar la proposta i pot modificar-la mitjançant la presentació de la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (formulari 300).

Si l’obligat tributari ha percebut altres rendes diferents de les rendes del treball afectades per la regularització que donin lloc a l’obligació de presentar la declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques, no és aplicable aquest procediment de regularització i l’obligat tributari no ha d’acceptar la proposta de liquidació parcial sinó que ha d’incloure les rendes del treball juntament amb les altres rendes, així com les retencions i els ingressos a compte corresponents, en la declaració de l’impost (formulari 300).

 

Formulari número 300. Declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF).

El formulari número 300 es compon dels fulls següents:

 • Full 300 (caràtula)
 • Full 300-A. Dades de caràcter personal, familiar i econòmiques
 • Full 300-B. Rendes del treball / Rendes del capital immobiliari
 • Full 300-C. Rendes d’activitats econòmiques
 • Full 300-D. Rendes del capital mobiliari / Deducció per eliminar la doble imposició internacional
 • Full 300-E. Guanys i pèrdues de capital
 • Full 300-L. Full de liquidació

És obligatori emplenar els fulls 300 (caràtula) i 300-L (liquidació). Els altres fulls només cal emplenar-los en cas que s’hagin de declarar les dades o les rendes a què es refereixen.

La comunicació de dades de caràcter personal, familiar i econòmiques mitjançant el full 300-A produeix els mateixos efectes que el lliurament del formulari 315 .

No estan obligats a presentar el formulari número 300 de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques els obligats tributaris que únicament obtinguin rendes procedents d’alguna o de la to­talitat de les fonts següents:

 • Rendes del treball.
 • Rendes del capital mobiliari.
 • Rendes exemptes en virtut de l’article 5 de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

Estan obligats a presentar i subscriure la declaració de l’impost els obligats tributaris que hagin percebut rendes del treball o rendes del capital mobiliari que no hagin estat sotmeses a l’obligació d’efectuar paga­ments a compte.

No és obligatori declarar en el formulari número 300 les rendes següents:

 • Rendes exemptes ni rendes del capital mobiliari que hagin estat subjectes a retenció o ingrés a compte per aquest impost, a excepció dels casos en què havent exercit l’obligat tributari l’opció davant el pagador de les rendes del capital mobiliari per a l’aplicació de la reducció per mínim exempt de les rendes de l’estalvi, l’import de les rendes del capital mobiliari obtingudes suposi l’aplicació incorrecta de la reducció.
 • Rendes del treball que hagin estat subjectes a retenció o ingrés a compte per aquest impost, excepte en els casos en què l’obligat tributari també hagi obtingut altres rendes que s’hagin d’integrar dins de la base de tributació general, llevat el que disposa la lletra següent.
 • Rendes del capital immobiliari que conjuntament amb les rendes del treball siguin d’un import íntegre inferior a 24.000 euros durant el període impositiu. Aquesta regla resulta igualment aplicable quan l’obli­gat tributari, a més de les esmentades rendes del capital immobiliari i del treball, obté rendes del capital mobiliari o rendes exemptes que, per aplicació de l’article 55 de la Llei de l’impost, suposen l’exoneració de l’obligació de presentar declaració per aquest impost.
 • Rendes obtingudes i gravades a l’estranger que donin dret a l’aplicació de la deducció per eliminar la doble imposició internacional regulada a l’article 48 de la Llei de l’impost, quan l’aplicació de la deducció esmentada determini una quota de liquidació per import de zero en relació amb les esmentades rendes obtingudes i gravades a l’estranger. No obstant això, en aquests casos l’obligat tributari ha d’indicar al full 300-D de la declaració de l’impost la naturalesa de la renda i el país del qual procedeix.
 • El formulari número 300 que sigui emplenat per obligats tributaris acollits al règim especial dels treballadors fronterers i temporers, regulat a l’article 36 bis de la Llei 94/2010, del 29 de desembre, té la consideració de model de declaració de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals.

Als efectes de la liquidació de l’impost sobre la renda dels no-residents fiscals, els obligats tributaris que hagin optat per aquest règim especial i desitgin presentar el formulari número 300 han de marcar al full 300 (caràtula) el règim especial de fronterers i temporers (IRNR) i emplenar la casella corresponent del full 300-B (Rendes del treball).

 

Formulari número 306. Règim especial per a residents sense activitat lucrativa

Estan obligats a presentar i subscriure el formulari número 306 de liquidació del gravamen especial per als residents sense activitat lucrativa els obligats tributaris que s’hagin acollit al règim especial per a residents sense activitat lucrativa previst a la disposició transitòria tercera de la Llei 5/2014, del 24 d’abril, de l’impost sobre la renda de les persones físiques.

 

Lloc i forma i termini de presentació de les declaracions 300 i 306

Els obligats tributaris han de presentar les declaracions 300 i 306 i ingressar el deute de l’impost sobre la renda de les persones físiques i del gravamen especial per als residents sense activitat lucrativa entre l’1 d’abril i el 30 de setembre de l’any posterior a la finalització del període impositiu.

Les declaracions es poden presentar:

 • a les oficines del Departa­ment de Tributs i de Fronteres.
 • per mitjans telemàtics si es disposa d’usuari i contrasenya del Mòdul d’identificació en línia (MIL), a l’oficina virtual del Departament de Tributs i de Fronteres.

 

Podeu accedir als formularis i a la seva publicació al BOPA mitjançant els següents enllaços:

Formulari per a la regularització anual de les retencions i els ingressos a compte sobre les rendes del treball gravades per l’impost sobre la renda de les persones físiques

Formularis de declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques i de liquidació del gravamen especial per als residents sense activitat lucrativa